Monday, 27 July 2015

Lady skater number 2: the polkadot version

We've been having some pretty hot days this summer, with temperatures up to 37 degrees Celsius. Excellent weather for wearing my flowery lady skater. (Well, not really excellent weather, as my brain starts to malfunction with temperatures above 30 degrees, and I have to cycle up a hill to my work, which, in the blazing sun without a breeze, is not really my idea of a good start of the day...) Unfortunately the fabric of this skater dress already starts to frizz a little. Time for a second version!

We hebben hier een heel aantal behoorlijk warme dagen gehad deze zomer, met temperaturen tot 37 graden. Perfect weer om m'n bloemetjes lady skater te dragen. (Nou ja, niet echt perfect weer, want mijn hersenen schakelen zichzelf uit bij temperaturen boven de 30 graden en ik moet een flinke heuvel opfietsen naar m'n werk, wat in de brandende zon zonder een vleugje wind, niet echt mijn idee van een goede start van de dag is...) Helaas begint de stof van dit skater jurkje al een beetje te pluizen. Tijd voor een tweede versie dus!


So when Frau Tulpe sent me an e-mail that they had fabrics for sale I did some online shopping. Unfortunately the knits were not on sale, but that didn't stop me from placing a nice big order. When I went to pick up my packet from the delivery station, there were three boxes of Frau Tulpe standing there. Mine was the biggest :D. It contained, among others :), this lovely petrol polkadot knit with some spandex.

Dus toen Frau Tulpe me een e-mail stuurde dat ze hun stofjes afgeprijsd hadden, ging ik gretig online winkelen. Jammer genoeg waren de jerseys niet in de aanbieding, maar dat hield me niet tegen om een mooie grote bestelling te doen. Toen ik m'n pakketje kwam ophalen van het pakstation, stonden er al drie dozen van Frau Tulpe klaar. De grootste was van mij :D. Er zat, onder andere :), deze mooie petrol jersey met witte stippen in.


I had some struggles with the sizing, which I wrote about here, because this knit is way more stable than the grey one I previously sewed with. But I got that sorted out for the next time. And yes, there was already a next time already, as Frau Tulpe also brought me a wonderful dark pink knit with black flowers, that I used for a long sleeved, A-line version, which I'll show you on my blog soon.

Ik had wat problemen met het kiezen van de juiste maat (dat kun je hier lezen), omdat deze stof veel steviger is als de grijze stof die ik de vorige keer gebruikte. Maar ik heb het tenminste uitgevogeld voor de volgende keer. En ja, ik heb inmiddels al  een volgende versie genaaid. Frau Tulpe bracht me ook een mooie roze jersey met zwarte bloemetjes, die ik heb gebruikt voor een versie met lange mouwen en een A-lijn rok. Jullie zien hem wel verschijnen op m'n blog.

I raised the neckline a bit. I am not a huge fan of the scoop neckline of the lady skater, and I wanted to make it more round. Due to the small shoulder size, that kind of failed. I still like it though. Might make it a smitch deeper for the next version again.

Ik heb de halslijn een beetje verhoogd. Ik ben niet zo'n grote fan van de halslijn van de lady skater, ik wilde hem meer rond maken. Maar doordat ik zo'n kleine schoudermaat nam, is dat een beetje mislukt. Toch ben ik er blij mee zoals het is geworden. De volgende keer maak ik hem waarschijnlijk weer iets dieper. 


Oh yeah, my previous problems with my walking foot skipping stitches miraculously disappeared! I set the tension of the top thread a bit higher (6 instead of 4). My stretch-stitch still looked a bit different than with my normal presser foot, but acceptable. And my twin needle double stitching on the hem looks simply impeccable! Yay for progress!

Oh ja, m'n eerdere problemen met overgeslagen steken met m'n boventransportvoet zijn wonderbaarlijk verdwenen! Ik heb de spanning van de bovendraad een beetje hoger gezet (van 4 naar 6). M'n stretchsteek lijkt nog steeds een beetje anders dan met m'n normale voet, maar acceptabel. En m'n tweelingstiksel bij de zoom ziet er onberispelijk uit! Yay voor vooruitgang!

Monday, 13 July 2015

Simplicity 2451 - a perfect skirt for me

I recently realized, that ever since I started sewing my own clothes, I have not been shopping for clothes much. I used to love doing that as a way to relax, but now I just get impatient by going to so many stores and trying on so many dresses/blouses/jeans/sweaters in multiple sizes until something fits, all the while thinking: "I could easily make that myself" (cause sewing clothes doesn't take long at all...).

Ik kwam er onlangs achter, dat sinds ik kleding voor mezelf ben gaan naaien, ik niet vaak meer ben gaan winkelen. Dat deed ik vroeger eigenlijk best veel om te ontspannen, maar word ik alleen maar ongeduldig van het in en uit lopen van eindeloos veel winkels en het aanproberen van zoveel jurken/blousjes/broeken/truien in verschillende maten totdat er eindelijk iets past, ondertussen steeds maar denkend "dit kan ik makkelijk zelf maken" (ja, want kleren naaien duurt namelijk helemaal niet lang...).

It turns out that I really like to wear me-made stuff. Although I didn't participate in Me Made May, I try to wear my own makes as much as possible. Therefore I am trying to sew myself a wearable wardrobe. For a recent online fabric order, I 'had' to order some extra fabric, on order to get free shipping. I choose some nice, dark blue stretch jeans (with discount of course), suitable for an everyday, comfortable skirt.

Het lijkt erop dat ik er echt van hou om zelfgemaakte kleren te dragen. Hoewel ik niet heb meegedaan aan Me Made May, probeer ik toch mijn eigen maaksels zo veel als mogelijk te dragen. Daarom probeer ik mezelf een draagbare garderobe te naaien. Bij een recente online stofbestelling, had ik nog wat extra stof 'nodig', om gratis verzendkosten te krijgen. Ik koos een mooie, donkerblauwe stretchjeans (met korting uiteraard), geschikt voor een comfortabel rokje voor elke dag. 

A complete me-made outfit! Post on blouse here (in Dutch though).
Een compleet zelfgenaaide outfit! Het originele bericht over de blouse is hier.
Now when it comes to skirts, I really have to pick its shape carefully. As I am quite small and short-waisted, I cannot wear skirts that flair from the waist down (like some A-line's) or are fuller on the hips very well. If I tuck my top in I look frumpy, and if I wear my top over the skirt I look, well, frumpy. I have one skirt in my wardrobe, though, which I find very flattering on me. It's a gored, trumpet shaped one, so it's sleek on the hips, but the flare enables me to cycle in it. I wear it whenever I can, but unfortunately it is a typical winter skirt, so unsuitable for now.

Wat rokjes betreft moet ik altijd een beetje uitkijken qua vorm. Omdat ik vrij klein ben en een hoge taille heb, staan rokjes die uitlopen vanaf de taille of met veel volume op de heupen me niet zo mooi. Als ik m'n shirt in zo'n rok stop, ziet het er propperig uit, en als ik m'n shirt erover heen draag ook eigenlijk. Ik heb één rok in m'n kledingkast die ik wél mooi vind staan bij mij. Het is een rok met meerdere stroken, die strak over de heupen zit en naar beneden toe wijder wordt, zodat ik er wel in kan fietsen. Ik draag hem veel, maar helaas is het een winterrok en dus voor nu ongeschikt.

Tucked my top in, so you can see the pretty, curved waistband. Hence: frumpy. Also: wrinkly... Whoops!
Hier heb ik m'n blousje ingestopt, zodat je de mooie tailleband kan zien. En dus: propperig. En ook: kreukelig... Oeps!

So I decided to sew myself a similar one in jeans. Simplicity 2451, view B looked like a nice option and had some good reviews. The construction went quit speedy. I made a size 10 and shortened the pattern by 5 cm. It fits like a glove, no further adjustments needed. Love that! My theory now is that whereas dresses can be a pain to fit perfectly, separates are much easier. Maybe a skirt hangs a little higher or lower on your hips than intended, no big deal. With a dress this would cause huge wrinkles.

Ik besloot dus om eenzelfde soort rok te naaien, van jeansstof. Simplicity 2451, versie B leek me een leuke optie en had goede reviews. Het in elkaar zetten ging best snel. Ik maakte een maat 10 en kortte de rok in met 5 cm. Het past perfect, geen verdere aanpassingen nodig. Daar hou ik van! Ik heb nu de theorie dat jurken soms lastig zijn passend te krijgen, en losse boven- of onderkleding veel makkelijker. Misschien dat een rok eens een paar centimeter hoger of lager op de heupen hangt, niets aan de hand. Bij een jurk heb je dan meteen grote plooien.

Excellent seam matching on the waistband :)
Kijk eens hoe goed die naden aansluiten op de tailleband :)

I made the pockets on the inside and the waistband facing from cotton, to reduce bulk (great way to use up some leftover fabric and it looks nice as well! Forgot to take a picture, though, and now am too lazy to do so). I tried out topstitching with white, but removed this again, as I preferred the clean, simple look without it.

Ik heb de zakken en de tailleband aan de binnenkant van katoen gemaakt, om teveel volume te vermijden (mooie manier om restjes stof te verwerken en het ziet er ook nog leuk uit! Ben alleen vergeten daar een foto van te maken en ben nu te lui om dat alsnog te doen). Ik heb witte siernaden uitgeprobeerd (zoals jeans vaak hebben), maar heb het weer uitgehaald, omdat ik het mooier vond als het strakker en simpeler was.

Invisible (if you close your eyes) zipper done with my new invisible zipper foot. Need some more practice with that... Also: I probably shouldn't have chosen white... Oh well, I'll anyway wear a top over it.
Onzichtbare (als je je ogen dicht doet) blinde rits, erin gezet met m'n nieuwe blinde rits voet. Ik heb nog wat oefening nodig... Ik had waarschijnlijk ook beter niet voor wit kunnen kiezen... Nou ja, ik draag er toch iets overheen.

Hemming the skirt took more time than I wanted. Since the jeans is quite thick I decided to hem it using bias tape. First I tried some slippery polyester bias tape, I had lying around, but it was too stiff, so the hem was sticking out to all sides (not pretty). Then I used some leftover piece of linen, but this catches on my tights :(. I might re-hem it one more time, if I happen to find a suitable bias tape somewhere.

Het omzomen kostte meer tijd dan ik wilde. Omdat de stof vrij dik is, besloot ik de zoom af te werken met biesband. Eerst probeerde ik een gladde bies van polyester, maar dat was de stevig, zodat de zoom naar alle kanten uitstak (niet mooi). Daarna heb ik een restje linnen gebruikt, maar helaas blijft de rok nu aan m'n panty's hangen :(. Ik ga dus misschien de zoom nog eens opnieuw doen, als ik eens geschikte biesband tegenkom. 

You can sit in it and everything!
Je kan er ook in zitten!

All in all, I am really happy with this skirt, I have worn it several days already. I think it looks flattering on me, and I can combine it with almost any top or sweater. I do want to make at least another one of a more lightweight fabric, as the jeans is a little stiff and the skirt is supposed to be more flowy. I hope the jeans becomes a little more soft after washing it a few times, but I still like it the way it is.

Alles bij elkaar ben ik heel blij met deze rok, ik heb hem ook al een paar keer aangehad. Ik vind dat de pasvorm mij flatteert en ik kan 'm combineren met vrijwel al mijn shirts en truien. Ik wil er op z'n minst nog eentje maken, in een iets soepelere stof. De jeans is een beetje stijf en de rok hoort eigenlijk meer vloeiend te zijn. Ik hoop dat de stof nog een beetje soepeler wordt na een paar keer wassen, maar ik vind hem zo ook mooi.

Friday, 3 July 2015

The pen roll of guilt

Do you know that feeling? You promised your significant other to sew him a pen roll for his collection of fountain pens, but you keep postponing it, because it's so much more fun to sew yourself a skirt/dress/top...

Ken je dat gevoel? Dat je aan je wederhelft beloofd hebt dat je een pennenrol voor z'n collectie vulpennen voor hem zal naaien, maar je dat blijft uitstellen, omdat het zoveel leuker is om een rok/jurk/top voor jezelf te naaien...

...but you feel kind of guilty about it, because he did give you your sewing machine, so he should also be rewarded for that and also you promised to sew him a jacket...

...maar je voelt je schuldig, want hij heeft je toch die naaimachine gegeven, en verdient daarvoor wel wat terug en je hebt hem ook al beloofd een colbert te naaien...


...but so far you only traced about half of the pattern, which already amounted to about a 100 pattern pieces and -shoot- you just remember that you still have to add seam allowances to that, because in a momentary lapse of sanity you bought a Burda pattern...

...maar tot nu toe heb je alleen nog maar de helft van het patroon overgetrokken, wat al neerkwam op zo'n 100 patroondelen en -potver- je herinnert je net dat je er nog naadwaarde aan moet toevoegen ook, want in een vlaag van verstandsverbijstering heb je een Burda patroon gekocht...


...anyway, so you promised to sew him a pen roll and now you start to feel really guilty about actually sewing yet another dress/blouse/skirt and so you finally start...

...hoe dan ook, dus je hebt beloofd hem een pennenrol te naaien en je begint je nu echt schuldig te voelen omdat je eigenlijk alweer een jurk/blouse/rok aan het naaien bent en dus begin je er maar eindelijk aan...


...and it is actually kind of fun and it goes way quicker that you thought it would, because apparently you finally mastered some basic skills and you never thought that you would get that bias tape to fold so nicely around the corners...

...en het blijkt eigenlijk best wel leuk te zijn en het gaat veel sneller dan je dacht dat het zou gaan, omdat je blijkbaar toch eindelijk wat basisvaardigheden hebt opgedaan en je had nooit gedacht dat je biesband zo netjes om het hoekje gevouwen zou krijgen...


 ...so you actually start to feel kind of proud of yourself and your significant other is genuinely happy and you promise him that next time he doesn't have to wait that long before you sew him something, no, really, he doesn't...

...dus je begint je eigenlijk wel een beetje trots te voelen en je wederhelft is oprecht blij met wat je gemaakt hebt en je belooft hem dat hij niet weer zo lang hoeft te wachten voordat je weer iets voor hem naait, nee echt niet hoor...


 ...and then you remember that you promised him to sew him that jacket? You know? That feeling??


...en dan herinner je je weer dat je beloofd had hem een colbert te naaien? Kennen jullie dat? Dat gevoel??Pattern: my own
Inspiration: lots of tutorials on the internet, but mainly this one (Dutch)

Patroon: zelf getekend
Inspiratie: 100 tutorials op internet, maar vooral deze
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...