Friday, 20 March 2015

Simplicity 2444

Hi guys!


Last weekend I was back in my home country, the Netherlands, for a quick visit. I had a lovely time catching up with some very good friends and seeing my family. I really wanted to finish my Simplicity 2444 before leaving , so I could show it off at my mothers birthday. Luckily I managed, but I had to sew into the wee hours Friday night ;). My mother made time to do a little photo shoot in the garden, so yay for photos with actual daylight!

Afgelopen weekend was ik even terug in Nederlands. Ik heb een heerlijke tijd gehad met goede vrienden en mijn familie. Ik wilde heel graag mijn Simplicity 2444 nog afkrijgen voordat ik wegging, zodat ik hem meteen zou kunnen showen op mijn moeders verjaardag. Door tot diep in de nacht door te naaien op vrijdag, lukte het me nog net. Mijn moeder maakte zelfs tijd om even een kleine fotoshoot in de tuin te doen. Yay voor foto's met daglicht!

I have to work on my poses....

I have to admit I was a bit disappointed by how much work this dress was. Everyone on the internet was raving about it having such a good fit, but I had to fiddle around with the bodice quite a bit until it was satisfactory. First, the bodice was too long on me (I am 1.58m, so pretty tiny) and the neckline was gaping both on the front and the back. I decided to try and fix both problems in one go by cutting off 2 cms on the shoulders and lowering the armscyes by the same amount. I am not quite sure that this was the right way to go, as the neckline looks a bit wonky now and I cannot lift my arms all the way up, probably because the back is a little tight.

Ik moet toegeven dat ik een beetje teleurgesteld ben door hoeveel werk de jurk was. Iedereen op internet was razend enthousiast over de goede pasvorm, maar ik moest heel wat frutselen aan het bovenlijfje om het een beetje goed te krijgen. Ten eerste was het bovenlijf te lang voor mij (ik ben met 1,58m vrij klein) en de hals en nek waren te wijd. Ik besloot om beide problemen met één aanpassing op te lossen, door 2 cm van de schouders af te knippen en de armsgaten met 2 cm te verlagen. Ik ben er niet zeker van dat dit een goede methode was, want de nek zit nu een beetje raar (met plooitjes) en ik kan m'n armen niet helemaal omhoog doen, waarschijnlijk omdat de rug net te strak zit.

Wonky neckline, but look at how well I eased the sleeves in!

The fact that the back is pretty tight came as a surprise, as I usually have lots of excess fabric there. I originally did a hand picked lapped zipper, which took me 1,5 hours. When I tried on the dress, I bent down to pick up something from the floor, after which I heard the dreaded sound of breaking stitches. That kind of sucked... After that I changed to a blind zipper, so I could let out the centre back seam a bit.

Dat de rug zo strak zit, was verrassend, want meestal heb ik daar juist vrij veel stof over. In eerste instantie naaide ik met de hand een 'gelapte rits' ('lapped zipper', iemand enig idee hoe je dat in het Nederlands zegt? Het is iig een gewone rits die verstopt zit achter een stukje stof, zoals hier), waarmee ik zo'n 1,5 uur mee bezig was. Toen ik de jurk daarna aanprobeerde, en iets van de grond pakte, hoorde ik het gevreesde geluid van knappende naden... Hierna ben ik overgegaan naar een blinde rits, zodat ik de naadwaarde van de middenachternaad wat kon verkleinen, en daardoor wat meer ruimte bij de rug kreeg.


Another reason why I had to change from lapped to blind zipper was because I had included a little selvage in the seams. I know this is frowned upon, but until now I never could think of a good reason why, and in this case it enabled me to use up only half of the prescriped fabric (yay!), so stinginess prevailed (replacing the facings with linen and reducing the length of the dress with 10 cm also helped). Unfortunately the selvage happened to be in the center back seams and showed up as ugly white strips on the little stroke that is supposed to cover the zipper, but which of course always flaps open just a little bit.

Nog een reden waarom ik voor een blinde rits koos, was dat ik een beetje zelfkant van de stof in m'n naadwaarde  had gestopt. Jaja, dat hoort men niet te doen, maar ik kon eigenlijk nooit een reden bedenken waarom niet. En in dit geval kon ik daardoor m'n patroondelen zo efficiënt neerleggen dat ik maar de helft van de stof nodig had als voorgeschreven was (yay!). (Het hielp ook wel dat ik geen beleg nodig had door de jurk volledig te voeren, en dat ik 10 cm van de lengte van de rok afhaalde.) Helaas voor mij bleek de zelfkant in de middenachternaad te zitten en werd zichtbaar als een lelijke witte streep onder het lapje stof dat geacht wordt de rits te verbergen, maar dat uiteraard altijd een beetje openpiept.  


Finally, I widened the 4 darts on the front a bit in order to remove some excess fabric below my bust, which you can see in the picture above. I somewhere read an awesome tip if you want to check the fit of a dress, before sewing in the zipper and nobody can help you pin. You just leave one of the side seams open and pin the centre back seam closed. Then you slip in the dress and pin the side seam also closed. As you can see, I use tiny clothespins for this, to avoid pricking myself ;). 

Ook maakte ik de 4 figuurnaden aan de voorkant van het bovenlijfje een beetje breder om zo een teveel aan stof boven m'n taille weg te nemen, wat je nog kan zien zitten in de foto hierboven. Ik heb ergens een geweldige tip gelezen hoe je de pasvorm van een jurk kan checken voordat je de rits erin naait, als je niemand in huis hebt die je kan helpen met spelden. Je laat gewoon één zijnaad open en speldt de middenachternaad dicht. Dan trek je de jurk aan en speldt de zijnaad dicht. Ik gebruik hiervoor kleine wasknijpertjes, zodat ik mezelf niet kan prikken ;). 

I decided to fully line the dress, mainly because I could save some fashion fabric on facings and I had something to use as a muslin, without having to throw anything away in the end. Any of you guys ever sew muslins? What do you do with them when the dress is finished?

Ik besloot de jurk volledig te voeren, vooral omdat ik op die manier bespaarde op een beleg van de mooie stof, en omdat ik daardoor een proefmodel kon maken, zonder dat ik iets weg moest gooien aan het eind. Maakt één van jullie wel eens een proefmodel voordat je de jurk 'voor het echt' maakt? En wat doen jullie ermee als de jurk af is?


All in all, I am not a 100% happy with the fit, but I think I did sew up a very wearable dress. Next time I will do a bit more research on how to properly adjust the length of the bodice and remove gaping. I will anyway have to retrace the pattern, as our robot vacuum cleaner managed to escape my attention and tried with all his might to vacuum up all the pattern pieces that lay scattered around on the floor, the little scoundrel!  

Alles bij elkaar ben ik niet 100% tevreden met de pasvorm, maar ik denk dat ik een prima draagbare jurk heb genaaid. De volgende keer ga ik proberen uit te vogelen hoe ik op de juiste manier een bovenlijfje korter maak en een wijde hals corrigeer. Ik moet sowieso het patroon opnieuw overtrekken, want onze robo-stofzuiger ontsnapte even aan mijn aandacht en vond ik vervolgens terug terwijl hij met al z'n krachten probeerde de patroondelen die ik op de grond had laten slingeren op te zuigen, de boef!


Tuesday, 17 March 2015

And the winner is....

Whaddayaknow, it's my very own sister! Follower of my blog since the very first message, so she sure deserves it :).  

Alsjemenou, mijn eigen zus is de winnaar! Volgster van mijn blog vanaf het allereerste bericht, dus verdienen doet ze het zeker :).
 


She doesn't have a blog herself, but she is a very talented crafty person. I took the liberty of stealing some pictures of her makes from her facebook page to show to you, hope she doesn't mind ;).

Ze heeft zelf geen blog, maar ze is een getalenteerd DIYer. Ik heb de vrijheid genomen een paar foto's van haar facebook pagina te stelen om te laten zien wat voor leuke dingen ze allemaal maakt. Ik hoop maar dat ze dat niet erg vindt ;). 


Aww, pretty right?? Congratulations, sis! The apron will be coming your way!

Wow, mooi toch?? Gefeliciteerd, zus! Het schort komt binnenkort jouw kant op!

Tuesday, 3 March 2015

A new name, a new look and a give-away!

Hi everyone! This is the first post that I write on my renamed and redesigned blog. I hope you like it! I am quite pleased with it myself and the move also wasn't as complicated as I feared. Those of you following me on bloglovin have moved with me automatically, and I have also changed my facebook page accordingly. Only those of you who follow me by e-mail will have to subscribe again to my new blog.

Hallo allemaal! Dit is het eerste bericht dat ik schrijf op mijn hernieuwde en hernoemde blog. Ik hoop dat jullie het wat vinden! Ik ben er zelf erg blij mee en de verhuizing was ook niet zo ingewikkeld als ik vreesde. Mijn bloglovin volgers zijn vanzelf meeverhuisd en ik heb mijn facebookpagina ook aangepast aan het nieuwe design. Alleen degenen die mij via e-mail volgen moeten zich opnieuw aanmelden bij m'n nieuwe blog.

To celebrate the opening of my new blog I have decided to organise my very first give-away! Looking at the statistics of this blog, I noticed my most popular post (apart from the one about sewing curtains, strangely enough...) is the one in which I recycle a jeans to a pretty apron (using this tutorial). As I was going through my fabric stash this weekend I found that I still had the other leg from the jeans uselessly lying around. Well, not anymore! I sewed up another jeans-apron!

Om de opening van m'n nieuwe blog te vieren heb ik besloten dat het tijd is voor m'n allereerste give-away! Uit de statistieken blijkt dat m'n meest populaire bericht (met uitzondering van een bericht over het naaien van gordijnen, gek genoeg...) het bericht is waar ik van een spijkerbroek een stoer schort maak (met deze tutorial). Toen ik afgelopen weekend eens door mijn stoffenvoorraad keek, vond ik het tweede been van deze broek terug. Nogal nutteloos, één zo'n been. Nou, nu niet meer! Ik naaide er nog een schort van!


And what's more, I am giving it away! If you want to have a change at winning this apron, just make sure you are a follower of this blog and leave a message at the bottom of this post. I will randomly select a winner the 17th of March. Good luck!

En belangrijker nog, ik geef 'm weg! Als je een kans wilt hebben op dit schort, hoef je alleen maar volger te zijn/worden van mijn blog en een berichtje achterlaten bij deze post. 17 maart loot ik de winnaar. Succes!

Restyling my blog has giving me lots of sewing inspiration and I have some interesting projects coming up. One of them is that I will participate in my first sew-along ever, organised by Alice from Queen of Darts. She will show us how to sew the Lottie blouse (still downloadable for free!) and I am very curious what she's gonna make of this lovely pattern.

Het restylen van mijn blog heeft me veel nieuwe naai-inspiratie gegeven en ik heb een paar interessante projecten gepland staan. Eén daarvan is, dat ik mee ga doen aan m'n allereerste sew-along, georganiseerd door Alice van Queen of Darts. Zij gaat ons laten zien hoe we een Lottie blouse kunnen maken (nog steeds gratis te downloaden!) en ik ben heel benieuwd wat ze van dit schattige patroon gaat maken.


I also added some new fabric to my stash, as last weekend the Dutch-German fabric market visited Göttingen again, and I spent a whole afternoon in sewers paradise (unfortunately this paradise was located at a very cold and windy, very very ugly parking area...). Some pics of my loot and what I intend to make from it:

Ik heb ook wat nieuwe stofjes toegevoegd aan mijn voorraad, want afgelopen weekend was de Nederlands-Duitse stoffenmarkt weer in Göttingen! Ik spendeerde een hele middag in naai-paradijs (helaas bevond zich dit paradijs op een erg koude en winderige en vooral erg lelijke parkeerplaats...). Een paar foto's van mijn buit en wat ik er mee wil gaan maken:


I think this dark purple/blue cotton with bright dots will be awesome for simplicity 2444, which I am dying to make after seeing so many beautiful versions on the web.

Deze stevige donkerblauw/paarse katoen met felle stippen lijkt me perfect voor simplicity 2444. Ik heb erg veel zin deze te maken, nadat ik zoveel mooie versies op internet zag.This fabric is slightly out of my comfort zone as far as the colors are concerned, but I was looking for a geometric print for the burda 6920 pattern (view C), and this was the only one I could find (50% off, yay!). I think it will be great for a summer dress.

Deze stof is behoorlijk uit mijn comfort zone, wat betreft de kleuren, maar ik zocht een geometrische print om burda 6920 (versie C) mee te maken, en dit was de enige die ik kon vinden (50% korting, yay!). I denk dat het een leuke zomerjurk zou kunnen worden.


Some more fabric that I haven't assigned yet. I think the blue one will be great for a blouse, or maybe a shirtdress. The pink one I might use for the Lottie blouse, and the lime green one was a total impulse buy, so I have no idea yet!

Nog meer stof, waarvoor ik nog geen concreet plan heb. Ik denk dat de blauwe mooi is voor een blouse, of misschien een hemdjurk. De roze stof ga ik misschien gebruiken voor de Lottie-blouse en de lime-groene was een totale impulsaankoop, dus daarvoor heb ik nog geen idee!

And then there is more... Dare I put it on the internet? That I am thinking of undertaking the greatest challenge so far??

En er is meer... Durf ik het op internet te zetten? Dat ik overweeg om de grootste uitdaging tot nu toe aan te gaan??


Yep... The boyfriend asked me if I couldn't sew him a jacket! Now I sure like a good challenge, but I am seriously wondering if this isn't way over my head. Gonna try anyway of course ;). I'll keep you posted!

Yep... Vriendlief vroeg me of ik niet een jasje voor hem kon naaien! Nu houd ik zeker van een leuke uitdaging, maar deze keer vraag ik me echt af of ik niet iets begin wat me ver boven de pet gaat. Ga het natuurlijk alsnog gewoon proberen ;). Ik houd jullie op de hoogte!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...