Sunday, 27 December 2015

A tonic sweater with cowl


Well hello there, it's me! Almost two months since my last post! What can I say... It's been very busy with non-sewing related stuff here, because we bought a new apartment! We're going to move to Munich soon! We're both really excited about it. We always knew that Göttingen is not where we wanted to stay. As lovely a little city as it is, it is simply a little boring here, and far away from both my husbands' family as well as mine. Now at least one of us will be living close to his roots, and we'll also be near a big airport, for easy transportation back to my little home country.

Hee, hallo daar, ik ben het! Bijna twee maanden sinds m'n laatste bericht. Wat kan ik zeggen... het is erg druk met niet-naaigerelateerde dingen geweest hier, want we hebben een appartementje gekocht! We gaan binnenkort naar München verhuizen! We zijn er allebei erg enthousiast over. We wisten vanaf het begin dat Göttingen niet is waar we wilden blijven. Hoe schattig het kleine stadje ook is, het is er een klein beetje saai, en bovendien ver weg van allebei onze families. Nu gaat in ieder geval één van ons dichtbij zijn 'roots' wonen, en we zijn bovendien dichtbij een vliegveld, voor snel vervoer terug naar mijn thuislandje.


The apartment will probably cost us a lot of time in the future as well, as we want to renovate it quite a bit, but once it is finished, I'll have my very own sewing room! (Which will also function as a guest room, so I will have to clean up when we have guests, which might actually be a good thing ;)). I'm looking very much forward to that! I don't suppose it will become as fancy as the sewing rooms I sometimes see on other blogs, but a girl can dream, right?

Het appartement zal ons waarschijnlijk ook nog wel wat tijd gaan kosten in de toekomst, want we willen het één en ander gaan opknappen. Maar als het af is, heb ik m'n eigen naaikamer! (Wat ook de gastenkamer zal worden, dus ik zal moeten opruimen als we logees hebben, wat waarschijnlijk alleen maar goed is ;)). Ik verwacht niet dat het zo'n bijzondere naaikamer gaat worden als die ik wel eens op andere blogs zie, maar men kan altijd dromen, niet?


I have actually still been sewing quite a lot lately, but there simply was no time to take proper pictures of my makes, and so this sweater had to wait until the Christmas holiday to get its own little photo shoot (in the beautiful garden of my parents in law!). I took it straight out of the suitcase, without ironing, so that explains the wrinkling that's going on ;).

Ik heb, ondanks de drukte, nog steeds best wat genaaid de afgelopen tijd, maar er was geen tijd om fatsoenlijke foto's te nemen van m'n maaksels, en dus moest deze trui wachten tot de kerstvakantie voor z'n eigen fotoshoot (in de prachtige tuin van m'n schoonouders!). Hij kwam, zonder te strijken, direct uit de koffer, dus dat verklaart de kreukels ;).


In fact this sweater is one that always gets worn straight from the laundry rack, as it is so comfortable. I think it might already be my most worn make. The fabric is a sweat I bought at the Dutch-German fabric market in Göttingen. The pattern is the free longed sleeve tonic shirt from SBCC, with the cowl neckline taken from GreenStyle creations, which was originally intended for the Laurel dress. I'm such a sucker for free patterns, but I promise to buy a GreenStyle pattern at some point; there is one on my wish list already ;).

Over niet-strijken gesproken, deze trui wordt eigenlijk altijd meteen vanaf het wasrek gegrist en aangetrokken. Ik denk dat het inmiddels al m'n meest gedragen naaisel is. De stof is een sweatstof die ik op de Hollands-Duitse stofmarkt in Göttingen heb gekocht. Het patroon is het gratis tonic-shirt met lange mouwen van SBCC, gecombineerd met een col die ik bij GreenStyle creations vond, en die eigenlijk bedoeld is voor de Laurel jurk. Ik kan nooit een gratis patroon weerstaan, maar ik beloof dat ik ooit een GreenStyle patroon ga kopen, ik heb er al één op m'n wenslijstje staan ;).


I have made the short sleeved version of the tonic before, but this version has a slightly different fit. Most notably, the waist is much lower (despite still being advertised as a petite pattern), so I raised it quite a bit. I sewed up a straight size S, one size bigger than I would normally take, to take into account the thicker and less stretchy sweat fabric. The sleeves turned out to be a little on the short side for me (I have this problem more often, it seems I have unproportionally long arms...), so I finished them with a band, which turned out really easy, neat and comfortable. The hem is just turned and topstitched with a twin needle.

Ik heb het tonic shirt met korte mouwen al eerder gemaakt, maar deze versie heeft toch weer een net andere pasvorm. Met name de taille zit een stuk lager (hoewel-ie nog steeds als 'petit' wordt geadverteerd), dus die verhoogde ik een heel stuk. Ik naaide een maatje S, één maat groter dan ik normaal zou nemen, omdat de stof wat dikker en minder rekbaar is. De mouwen bleken aan de korte kant te zijn (dit heb ik vaker, blijkbaar heb ik onevenredig lange armen...), dus heb ik ze met een boord afgewerkt, wat zowel makkelijk, netjes als comfortabel blijkt te zijn. De zoom heb ik simpelweg omgeslagen en met een tweelingnaald gestikt.


As for the construction of the cowl, I just followed the excellent tutorial for the renfrew top by Sewaholic (which is on my wish list as well). As the cowl was clearly designed to go on a different neckline, I had to adjust it a little. I simply measured the circumference of the tonic neckline (without seam allowance) and it turned out to be less than the smallest size cowl (also without seam allowance), so I took the excess away from the centre fold line. This worked out very well, and I like the fact that the cowl is not too high, which would become too bulky for this type of fabric. Also, rather then just being a rectangle, it has some shape to it, so that it nicely follows one's neckline, but the next time I would smooth out the back top of the cowl a little, as now the seams meet in a little point (if you look closely you can see this in the back view).

De col heb ik genaaid met behulp van de zeer duidelijke instructies voor de renfrew top van Sewaholic (die ook nog op m'n wenslijstje staat). Omdat de col duidelijk voor een andere halslijn bedoeld is, moest ik hem een beetje aanpassen. Ik heb gewoon de omtrek van de tonic halslijn gemeten (zonder naadwaarde) en dit bleek minder te zijn dat de kleinste maat col (ook zonder naadwaarde). Het verschil haalde ik weg bij de stofvouw aan de voorkant. Dit werkte best goed, en ik ben blij dat de col niet te hoog is, wat te dik zou worden met deze stof. Ook is de col niet gewoon een rechthoek, maar heeft wat vorm, zodat het de nek/halslijn mooi volgt. Alleen de naad aan de achterkant vormt een raar puntje aan de top van de col (je kunt dit net zien op de foto van de achterkant), wat ik de volgende keer wat zou afronden.


Weird photo alert!

All in all a very wearable sweater, especially during a relaxing winter holiday :). I hope you all have had a happy Christmas. I certainly have! I know it's not supposed to be about the presents, but about being together with friends and family, reflection and all that, but look at my sewing-related Christmas-loot :)! I can't wait to dig in!

Als je het mij vraagt, een heel draagbare trui, vooral tijdens een heerlijk relaxte wintervakantie :). Ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben gehad. Ik in ieder wel! Ik weet dat kerst niet over de cadeautjes hoort te gaan, maar over samenzijn met familie en vrienden, bezinning en al dat, maar kijk toch eens naar mijn naai-gerelateerde kerst-buit :)! Ik kan niet wachten ermee aan de slag te gaan!


Monday, 2 November 2015

Miette, or my first self-knitted garment


So I finished knitting the cardigan I told you about in my last post! It's the famous free Miette from Untangling Knots. Because it's cropped, it's perfect for wearing over dresses, which is exactly what I need now that it is getting colder. It has a lovely lace pattern around the edges, but most of it is just stockinette, so nothing too daunting for a knit-beginner like me.

Ik heb het vestje waar ik in m'n vorige post over schreef afgebreid! Het is de voor velen welbekende en gratis (!) Miette van Untangting Knots. Omdat het lekker kort is, is het perfect om over een jurk te dragen, wat precies is wat ik nodig heb, nu het wat kouder wordt. Het heeft een heerlijk kantwerkje langs de randen, maar het grootste gedeelte is gewoon in tricotsteek gebreid, zodat het niet te ingewikkeld is voor een beginner zoals ik.


Even so I had to knit or rip back every once and a while. And I basically looked up every new stitch or method on youtube. I also found Gail's knit-along posts very useful, so I recommend taking a look there if you want to knit your own Miette.

Desalnietemin moest ik hier en daar wat terugbreien en uithalen. En ik heb letterlijk elke nieuwe steek of methode opgezocht op youtube. Ook vond ik de mee-brei-posts van Gail erg nuttig, dus ik raad aan om daar even naar te kijken als je zelf ook een Miette wilt breien. 


Apparently I knit kind of tightly, so my gauge was off. I had 16 st x 22 rows = 9 x 9 cm. As I wanted to get a bust of 31'' I just knit the smallest size and that seems to have worked out fine. The only change I made was adding 2 rows to the button band, as my buttons are slightly bigger than 5/8”.

Blijkbaar brei ik vrij strak, want m'n proeflapje was te klein. Ik kwam uit op 16 st x 22 rijen = 9 x 9 cm. Omdat ik een borstomvang van 79 cm wilde bereiken, heb ik gewoon de kleinste maat gebreid en dat lijkt goed gewerkt te hebben. De enige verandering die ik aan het patroon heb gedaan is dat ik 2 rijen extra gebreid heb aan het knopenpad, want mijn knopen zijn net iets groter dan 16 mm. 


Even though I blocked it, it is still visible where the lifelines used to be, but I’m hoping that after the first proper wash, this will disappear.

Hoewel ik het vestje geblockt (geblokt?) heb, zie je nog steeds een beetje waar m'n reddingslijnen zaten. Ik hoop maar dat dat na de eerste echte wasbeurt nog verdwijnt...


I had my doubts about the bust darts, but it looks quite okay. Even so, next time I might move the decreases to the sides. 

Ik had m'n twijfels over de coupenaden bij de buste, maar het ziet er best oke uit. Toch denk ik dat ik de volgende keer de minderingen naar de zijkanten verplaats.


I love this little cardigan and now want to knit one in every color!

Ik ben heel tevreden met dit kleine vestje en zou er het liefst van alle kleuren eentje willen breien! 


Thanks mom, for taking the pictures!

Bedankt mama, voor het maken van de foto's!
P.s. Ik ga proberen vanaf nu weer een Nederlandse vertaling bij m'n berichtjes te schrijven.

Thursday, 1 October 2015

Ramblings from a knit-addict (and a knitting-related sewing project)

I already mentioned (and showed photo proof!) in my last post, that the knitting virus got me again. In January this year I started knitting a bolero, but its second arm never got finished. I didn't like the look much, it took me forever to get that far, my shoulders would start to hurt after knitting for about half an hour every time, and I would make loads of mistakes and took hours to get them fixed. I decided I didn't like it and stopped.

But then I discovered my dream-cardigan. It showed up in my blog feed again and again and each version looked lovely. It's a cropped, sweet little cardigan, with a little lace and perfect for wearing on a dress. I am talking here of the lovely Miette, a free (!) pattern from Untangling Knots.

Hang on, I'm gonna talk about this basket at some point in this post ;).

So I had no choice, I had to give knitting a second try. And as it turned out, Miette is knit in a very different way then what I was used to. It is knit seamlessly, on circular needles. Now, I tried to knit with circular needles once, and it was a complete disaster. So after googeling (googling?) how to knit on circulars I suddenly discovered that there exists a completely different way of knitting, that I was unfamiliar with!

You have to know, I always knitted the English way, that's what we learned at school, and that's the way my mother and everyone I know knits. And then suddenly I find out that there is a way of knitting, where you don't get a completely cramped shoulder from trying to keep the needle under your arm, while you 'throw' your yarn over it, hoping that it catches, where you don't keep poking your husband, when he's sitting next to you on the couch and where even a beginner, like me, would almost immediately knit so much faster! It was truly a revelation. Why had nobody told me this before! Why is the whole of the Netherlands (and England apparently, I gather from the name) still knitting this clumsy way??

Hang on...

Okay, maybe I'm exaggerating a little bit ;). My mother is very happy with the English way, knits very fast and has no problem with her shoulders, and apparently my dad is fine with the occasional needle prick. But I'm a convert! To anyone who hasn't tried it yet, I recommend it! Just search on youtube for continental knitting, and you will find loads of useful video's.

And so I got hooked :). Just before our holiday. Which wasn't a coincidence, as I was already dreading having to say goodbye to my sewing machine, so I kind of figured it might be nice to have a hobby that you can actually take with you. And what better way to kill the time on a long, transcontinental flight? Or so I thought, until I realised that generally sharp items are not allowed in hand luggage, as pointed (ha!) out by my husband. Again I turned to google (really, I can't live without google anymore, it's kind of scary...) and indeed, someone had asked this question to the company we were flying with, and they said explicitly that knitting needles were not allowed. But I wasn't ready to give up my 18 hours of undisturbed knitting. So I went to a local craft shop and bought me these:

Almost there...

Wooden, interchangeable needles. Just before I went through security I would screw the needlepoints off and the little stoppers on. The needles I would put with a few ball points in a separate pocket and hope for the best. And it worked! I have been knitting in 9 planes in total during the holiday (our honeymoon was a little disaster for the environment, I'm afraid...) and nobody said anything about it (just a few bewildered looks).

I also knitted a bit during the slow moments of our honeymoon, but these were rather rare ;). My husband called me crazy for knitting a warm sweater in a tropical climate, but whatever. When we came home, the project had already progressed so much that it started taking over most of the coffee table in our living room. Everything else started to get buried under yarn, scissors, needles, stitch markers, crochet hooks, etc. So I decided to get organised.

Yay! You made it!

Which made me turn back to my sewing machine. I sewed up a fabric basket from this free pattern, the bucket basket tote. I made a few changes to the pattern. I added divided pockets to the outside, to store all my tools and the pattern. I let the lining of the pockets peep out a little. I didn't sew the straps, as I wouldn't be using it as a tote, but added small handles. The fabrics I used are: quilting cotton Field Study Triangles by Alice Kennedy for Timeless Treasures, Minna canvas from Ikea and some leftover jeans fabric. I interfacing the outside with vlieseline H640 and the inside with vlieseline H250.

The husbands reaction was: "Wow, it even matches your knitting! So I guess you're gonna sew up a matching basket for every knitting project now?" Heh, what can I say, I love pink!


Anyway, (I'm almost done with my ramblings now, well done you, for reading this far!) I'm happily knitting along in an organized fashion now. Hopefully I can show you the end result soon, cause today I already bought new yarn for my next project :).

So are you a knitter yourself? What do you prefer, English or continental style? And do you have some favourite pattern?

This is how far I got already!

Wednesday, 23 September 2015

Back from a wonderful honeymoon in Indonesia!

Hi everyone! In case you were wondering why my last blog post is already more than a month old, I was away on a very lovely honeymoon in Indonesia :). We had a really great time there, got totally relaxed and saw some pretty amazing stuff. I'll share just a few pics, so you can get an idea on how lovely Indonesia is (photo's are made by my wonderful husband :)). We spend most of our time travelling around in Bali, then we paid one of the Gili islands (a much longer than originally planned, but it was just so darn beautiful and relaxed there) visit for some excellent diving and finally we paid a lightning visit to the Komodo islands to view the famous dragons and do some more diving/snorkelling. And of course there was some fabric shopping involved as well, see the end of this post :).

Beautiful greener than green rice fields around Ubud:Enjoying some traditional music and dance shows:Monkey temple in Ubud...


...with lots and lots of monkeys. We couldn't decide whether they were cute or scary...


More beautiful rice fields in Munduk, where I had quite a view to enjoy while knitting (I took my knitting with me, more on that in an upcoming post):

 


 

Flowers play an important role in Bali's Hindu ceremonial offerings:I fell in love with Gili Air. Such a relaxed little island without the cars, such gorgeous views onto Lombok and Bali, such lovely people and such amazing diving. 


 


Visiting Komodo's dragons (humongous, almost 3-meter long lizards) and another lovely sunset from Laboan Bajo:

 


Of course Indonesia brought me some nice additions to my fabric closet as well:


Ikat! Handmade by a local family, who also gave us a demonstration on how it was made (I had no idea how much work it is!). Don't know yet what I'll make of it, maybe a maxi-skirt for next summer?
I also bought some plain handwoven ikat, with just two colors of thread woven together, such that the fabric looks different from every angle. I'm guessing this will end up as a dress :).


We had an amazing three weeks, and I'm still struggling a bit to adjust to cold, rainy Germany at the start of autumn. But I must admit it is also great to be reunited with my sewing machine :). After reading my way through about 300 stacked up sewing blog posts my hands were itching to get going again. Read all about that and my new knit-addiction in my next post :).

Tuesday, 11 August 2015

Mimi-inspired blouse with self-drafted Chelsea collar

Sorry for the crappy photo's in this post, but these days are somehow very busy, there is simply no time to do a proper photo shoot. So I decided to quickly make some self-timer photos, so that I at least would be able to write a blog post again. Hopefully you agree that crappy photos are better than no photos at all...

A few months ago I bought my first book on sewing clothes, Dressmaking by Alison Smith. It contains quite a bit of helpful information, for instance on fabric choices, fitting issues, and some useful construction tips. Very suitable for beginners. It also contains a number of basic sewing patterns and explanation for varying these. I convinced my then-boyfriend "I would never need to buy another pattern ever again".


Yeah, right... ;) Truth be told, the styling in the book looks a bit out-dated, which didn't stimulate me to start making them. This is for instance how they made up the blouse-pattern I used:


Just a little... meh. Compare that to, say, the very hip and stylish Mimi blouse of Tilly and the Buttons (numerous gorgeous versions to be seen on the web):


Yep. I would want to make the Mimi blouse so much more! But the problem with Mimi is that it has a 'relaxed fit', which is known to make my little frame look utterly and unflatteringly shapeless. On the other hand, Alisons blouse has princess lines and is nicely fitted. And already in my possession. And wouldn't I be able to draft that gorgeous Chelsea collar myself? Sounds like a nice challenge!


And it was. Actually the biggest challenge was getting the original pattern together itself. The book doesn't enclose full-sized patterns, but instead gives you the option to either somehow enlarge the patterns printed at 25% of the size in the back of the book, or print them from a pdf from a link. Of course the latter is the easiest, but for some reason, every size is on a different pdf, which makes grading between sizes a pain in the behind. As I needed a size 6-8 for my shoulders and bust and a size 10-12 for my waist and hips, I had to print, cut and stick together two separate patterns and then somehow overlap them and grade. I managed, but the resulting pattern does not look pretty.


The nitty gritty (skip to the conclusion if you're not interested in the technical details)

The neckline I just drafted by eye, which succeeded surprisingly well. For the drafting of the collar I used this helpful tutorial by the little tailoress, which was quite easy. The only change I made was understitching the collar as far as I could, to prevent the seam line from showing. I finished the collar with bias tape on the inside. The pattern includes a facing for the button placket and the front neckline in one, but I just included the part for the placket, turned it under itself and topstitched it (I can't stand facings that are loose, they always flap over to the wrong side...). The edges of the bias tape I tucked underneath the facing of the button placket, for a nice finish on the inside.


Now let's talk about the fitting of the pattern. Usually with one of the Big Four patterns I am very aware of huge amounts of ease, so I always sew at least a size smaller than indicated by the sizing table, but here it was pretty accurate. I only took in the bust a little where the princess line meets the armscye. The back seems a little too roomy at my shoulders, but I'm wary of correcting this, as I am known to over-fit until I cannot move in my clothes any more ;). I shortened the overall length of the blouse by 10 cm, because I'm small. Overall, I'm quite happy with the fit of the blouse.


The sleeves were a different story. Obviously I shortened them and added a simple band to finish. But before setting them, I already noticed that the sleeve cap was pretty high. And indeed, after sewing them in (with lots of easing, but I'm getting really good at that!) and trying the blouse on, it just felt a little restricting and the shoulders would stick up weirdly if I lifted my arms. So I ripped them out again and lowered the sleeve head, which also got rid of the ease. It still feels like something is not quite right though. I was actually hoping that with this pattern I would finally have a nice-fitting normal sleeve, but instead now I start to appreciate puffed sleeves. They are so much easier to fit and look cute too! So if any of you know a pattern with well-fitting, normal sleeves, please let me know in a comment below! I would be grateful.


 Conclusion

I quite like this little blouse. I love the fabric, it is my favorite color and the print is very sweet. Only problem is it wrinkles quite a bit. But for a blouse it is okay, right? I love the collar and I'm happy I managed to draft it myself! The only thing I would change next time, is draft it with only 1 cm overlap on the shoulder seams, instead of the 2 in the tutorial. It is pulling a little, causing wrinkles just under below my shoulders on the front.

Did you ever sew up a pattern that from the pictures on it didn't look attractive at all? And were you happy with it in the end?


Mis je de Nederlandse vertaling? Vanwege tijdgebrek heb ik besloten dat deze keer weg te laten. Ik hoop dat jullie m'n Engels ook kunnen lezen. Ik overweeg om permanent in het Engels te gaan schrijven. Als jullie dat erg jammer vinden, of als jullie als gevolg hiervan m'n blog niet meer zullen lezen, laat graag een berichtje achter, dan weet ik dat en zal heroverwegen.

Monday, 27 July 2015

Lady skater number 2: the polkadot version

We've been having some pretty hot days this summer, with temperatures up to 37 degrees Celsius. Excellent weather for wearing my flowery lady skater. (Well, not really excellent weather, as my brain starts to malfunction with temperatures above 30 degrees, and I have to cycle up a hill to my work, which, in the blazing sun without a breeze, is not really my idea of a good start of the day...) Unfortunately the fabric of this skater dress already starts to frizz a little. Time for a second version!

We hebben hier een heel aantal behoorlijk warme dagen gehad deze zomer, met temperaturen tot 37 graden. Perfect weer om m'n bloemetjes lady skater te dragen. (Nou ja, niet echt perfect weer, want mijn hersenen schakelen zichzelf uit bij temperaturen boven de 30 graden en ik moet een flinke heuvel opfietsen naar m'n werk, wat in de brandende zon zonder een vleugje wind, niet echt mijn idee van een goede start van de dag is...) Helaas begint de stof van dit skater jurkje al een beetje te pluizen. Tijd voor een tweede versie dus!


So when Frau Tulpe sent me an e-mail that they had fabrics for sale I did some online shopping. Unfortunately the knits were not on sale, but that didn't stop me from placing a nice big order. When I went to pick up my packet from the delivery station, there were three boxes of Frau Tulpe standing there. Mine was the biggest :D. It contained, among others :), this lovely petrol polkadot knit with some spandex.

Dus toen Frau Tulpe me een e-mail stuurde dat ze hun stofjes afgeprijsd hadden, ging ik gretig online winkelen. Jammer genoeg waren de jerseys niet in de aanbieding, maar dat hield me niet tegen om een mooie grote bestelling te doen. Toen ik m'n pakketje kwam ophalen van het pakstation, stonden er al drie dozen van Frau Tulpe klaar. De grootste was van mij :D. Er zat, onder andere :), deze mooie petrol jersey met witte stippen in.


I had some struggles with the sizing, which I wrote about here, because this knit is way more stable than the grey one I previously sewed with. But I got that sorted out for the next time. And yes, there was already a next time already, as Frau Tulpe also brought me a wonderful dark pink knit with black flowers, that I used for a long sleeved, A-line version, which I'll show you on my blog soon.

Ik had wat problemen met het kiezen van de juiste maat (dat kun je hier lezen), omdat deze stof veel steviger is als de grijze stof die ik de vorige keer gebruikte. Maar ik heb het tenminste uitgevogeld voor de volgende keer. En ja, ik heb inmiddels al  een volgende versie genaaid. Frau Tulpe bracht me ook een mooie roze jersey met zwarte bloemetjes, die ik heb gebruikt voor een versie met lange mouwen en een A-lijn rok. Jullie zien hem wel verschijnen op m'n blog.

I raised the neckline a bit. I am not a huge fan of the scoop neckline of the lady skater, and I wanted to make it more round. Due to the small shoulder size, that kind of failed. I still like it though. Might make it a smitch deeper for the next version again.

Ik heb de halslijn een beetje verhoogd. Ik ben niet zo'n grote fan van de halslijn van de lady skater, ik wilde hem meer rond maken. Maar doordat ik zo'n kleine schoudermaat nam, is dat een beetje mislukt. Toch ben ik er blij mee zoals het is geworden. De volgende keer maak ik hem waarschijnlijk weer iets dieper. 


Oh yeah, my previous problems with my walking foot skipping stitches miraculously disappeared! I set the tension of the top thread a bit higher (6 instead of 4). My stretch-stitch still looked a bit different than with my normal presser foot, but acceptable. And my twin needle double stitching on the hem looks simply impeccable! Yay for progress!

Oh ja, m'n eerdere problemen met overgeslagen steken met m'n boventransportvoet zijn wonderbaarlijk verdwenen! Ik heb de spanning van de bovendraad een beetje hoger gezet (van 4 naar 6). M'n stretchsteek lijkt nog steeds een beetje anders dan met m'n normale voet, maar acceptabel. En m'n tweelingstiksel bij de zoom ziet er onberispelijk uit! Yay voor vooruitgang!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...