Thursday, 14 April 2016

A delayed winter outfit / Een verlate winteroutfit

Hi everyone! I'm still alive! More than two months have passed since my last post, but I have some excuse ;). A while ago I told you that we bought an apartment in Munich. Well, between renovating that apartment, renovating our old apartment (stupid German renting rules...), packing up our stuff, our full-time jobs and all the travelling back and forth between Göttingen and Munich, there simply was no time for sewing, let alone blogging about it. Actually, I didn't even have time to think about sewing or read up on your blogs. Sorry!

Hallo allemaal! Ik leef nog! Het is meer dan twee maanden sinds m'n laatste bericht, maar ik heb een excuus ;). Een tijdje geleden schreef ik dat we een appartement in München gekocht hadden. Nou, met al het renoveren van ons nieuwe huisje, het renoveren van ons oude huisje (stomme Duitse huurcontracten...), het inpakken van onze spullen, onze normale 40-urige werkweken en al het heen en weer gereis tussen Göttingen en München, was er echt geen tijd meer om te naaien, laat staan om erover te bloggen. Sterker nog, ik had niet eens de tijd om na te denken over naaien of om jullie blogs te lezen. Sorry!


Now things are slowly settling down, and as of last week I have a place for my sewing machine again, so finally the itch to sew is starting to come back! I was a little afraid of opening my blogroll after two months, and see all the posts that I will have to catch up on, but I'm ploughing through and it already gives me loads of inspiration!

Nu dat we langzaamaan weer in rustiger vaarwater gekomen zijn, en ik sinds vorige week weer een plek voor m'n naaimachine heb, komt het naaivirus langzaam aan weer terug. Ik was een beetje bang om, na twee maanden, m'n naaiblog-leeslijst weer te openen, en te zien hoeveel ik moest inhalen, maar ik werk me er langzaam maar zeker doorheen en ik krijg alweer heel veel inspiratie!


What I did notice, while I was offline, was a steady increase in followers of my little blog :). Welcome to all new readers, I'm very pleased that you're here! And finally (better late than never), also a big thanks to all the enthusiastic comments on my previous project, the Butterick winter coat, both here on this blog, and via pattern review. The latter one even drew the attention of the pattern review people themselves, and my coat got featured on their facebook page. Needless to say that made me very proud :).

Wat ik wel gemerkt heb in tussentijd, is een gestage toename in volgers van mijn kleine blogje :). Welkom nieuwe lezers, leuk dat jullie er zijn! En als laatste (beter laat dan nooit), ook nog een groot dankjewel voor alle enthousiaste reacties op m'n vorige project, m'n Butterick winterjas, zowel hier op deze blog als op pattern review. Daar trok-ie zelfs de aandacht van de pattern review mensen zelf, en werd-ie gefeatured op hun facebook-pagina. Ik hoef niet te zeggen dat ik daar erg trots op was :) .


Anyway, back to the subject of this blog :). Before the whole moving-madness started, I actually finished a project and had my husband take photographs of it. By that time it was still the middle of winter. So that explains why, while everyone is probably already sewing up summer dresses (I wouldn't know, as I'm still in March on my blogroll), I am presenting you these photographs of a wool skirt and a knitted wool cardigan ;).
  
Hoe dan ook, terug naar het onderwerp van deze blog :). Voordat de hele verhuisgekte begon, heb ik namelijk nog een project afgemaakt en m'n man heeft ook nog foto's ervan gemaakt. Destijds was het nog midden in de winter. Dat verklaart dus waarom, terwijl iedereen waarschijnlijk al zomerjurkjes aan het naaien is (dat weet ik niet zeker, want ik ben nog in maart met m'n leeslijst...), ik jullie opzadel met foto's van een wollen rokje en een gebreid, wollen vestje ;). 


Let's first discuss the cardigan. It is my second knitted project and it is again a pattern from Andi Satterlund, called Marion. Details on the construction I already wrote down on Ravelry, so those interested can read them here. Although I think it is a really cute cardigan, and I'm happy with the result, I'm not sure if I'll knit it again very soon, as I found the cables quite annoying to work. It somehow destroys the whole fluency of the knitting process, with this extra cable needle one needs to handle. Maybe it's just me being clumsy, or I just need some more practice, but it really slowed me down. I can't image ever knitting a whole sweater with cables... Maybe someone got some tips or tricks for me?

Laat ik het eerst hebben over het vestje. Het is m'n tweede breiproject en het is weer een patroon van Andi Satterlund, genaamd Marion. Details over de constructie heb ik al opgeschreven op m'n Ravelry account, dus de geïnteresseerden kunnen dat hier lezen. Hoewel ik het absoluut een schattig vestje vind en ik ook blij ben met het resultaat, ben ik niet zeker of het zo snel weer zal breien, want ik vond de kabels niet prettig om te maken. Misschien ligt het aan mijn onhandigheid, of heb ik gewoon meer oefening nodig, maar ik vond het een heel gedoe met zo'n extra kabelbreinaald. Het kostte veel meer tijd en brak steeds het vloeiende proces wat ik nu juist zo prettig vind aan breien. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit een echte kabeltrui zal gaan breien... Als iemand nog tips heeft, hoor ik het graag :). 

 
 
The pattern for the skirt I got from Dressmaking by Alison Smith, an A-line skirt. After seeing this skirt, I decided to leave of the waistband and finish it instead with a small strip of (fake) leather. Unfortunately that turned out to be too bulky, so I ripped it off again and ended up using some black polyester bias band I still had lying around. Although the result is quite wearable, I think I had better made it into a pencil skirt. The fabric is a bit too heavy for an A-line. Ah, live and learn. And at least I can cycle in this skirt.

Het patroon van de rok heb ik uit het boek Dressmaking van Alison Smith, een A-lijntje. Nadat ik dit rokje zag, besloot ik de tailleband weg te laten en de taille af te werken met een strip (nep)leer. Helaas bleek dat te dik te worden, en dus heb ik het uiteindelijk met een stukje zwart polyester biesband afgewerkt dat ik nog had liggen. Hoewel het resultaat best draagbaar is, denk ik dat ik toch beter een kokerrokje ervan had kunnen maken. De stof is een beetje te zwaar voor een A-lijn. Nou ja, weer wat geleerd. En in ieder geval kan ik met dit rokje fietsen. 

 

After rummaging in my closet for a shirt to wear underneath the cardigan, I found a white blouse with a collar that matches the neckline of the Marion perfectly. Together with the skirt, it makes a very 'grown up' outfit, don't you think? Not really my style, though, so I doubt I will wear it often like this. My husband said I looked like a librarian, so of course I posed accordingly ;).

Toen ik m'n kast uitpluisde om een shirt te zoeken voor onder het vest, kwam ik een witte blouse tegen met een kraag die precies de halslijn van de Marion volgde. Samen met de rok vormt het een erg volwassen look, of niet? Alleen niet echt mijn stijl, dus ik denk niet dat ik het vaak zo zal dragen. Mijn man vond dat ik net een bibliothecaresse leek, dus dat inspireerde deze poses ;). 

 
As we are still very busy with our new place, I can't make any promises on when my next post is going to be, but I have started knitting a new cardigan. Yes, again one from Andi ;). But this time a summery one :).

Gezien dat we het nog steeds best druk hebben met ons nieuwe plekje, kan ik niet beloven wanneer m'n volgende berichtje zal verschijnen. Maar ik ben al wel begonnen een nieuw vestje te breien. Jawel, weer eentje van Andi ;). Maar deze keer is het een lekker zomers patroontje :). 

Monday, 25 January 2016

I made a coat!

(Warning: longest post ever ;)) Hi everyone! Some already guessed it correctly from the little preview picture I shared with you in my previous post, but I made a coat! I'm super excited about it! If you would have told me two years ago that I would be making my own winter coat, I would have never believed it.

(Waarschuwing: dit is m'n langste bericht ooit, haha!) Hallo allemaal! Sommigen van jullie hebben het al geraden van de preview-foto die ik in m'n vorige bericht liet zien, maar ik heb een jas gemaakt! En ik ben er heel enthousiast over! Als je me twee jaar geleden had verteld dat ik m'n eigen winterjas zou naaien, had ik het nooit geloofd. 


And trust me, I tried my hardest to avoid having to make it at all ;). I really needed a new winter coat, as my old one was worn out until there were holes in the outer fabric. I didn't dare to show up with that during the Christmas celebrations with my family in law ;). So I went shopping, something I don't do very often any more, ever since I started sewing. And of course I couldn't find anything! I don't know if I just became very critical, now that I can make my own clothes, or if the fashion is just not for me at the moment, but everything I found was too wide for me, or cheap (synthetic) fabric, or definitely not warm enough or... I even ordered some really expensive coats online, but nothing was good enough. So that made it clear to me that I couldn't get around it, I would have to make it myself :).

En geloof me, ik heb m'n best gedaan om er onderuit te komen ;). Ik had echt een nieuwe winterjas nodig, aangezien m'n oude tot op de draad toe versleten was. Ik durfde daar de kerstdagen mee vieren bij m'n schoonfamilie ;). Dus ging ik winkelen, iets wat ik niet zo vaak meer doe sinds ik begonnen ben met naaien. En natuurlijk kon ik niets leuks vinden! Ik weet niet of ik nu gewoon heel kritisch ben geworden, sinds ik ben gaan naaien, of dat de mode niet helemaal mijn ding is op dit moment, maar alles wat ik vond was veel te wijd, of van goedkope (synthetische) stof, of totaal niet warm genoeg of... Ik heb zelfs een paar hele dure jassen online besteld, maar niets was wat ik zocht. Uiteindelijk kon ik er niet meer omheen, ik zou m'n jas zelf moeten maken :). 


So then I went searching for patterns that I liked, but that also wasn't that easy. I think I looked at all coat patterns that ever existed at least three times before deciding I liked Butterick 5685 the most, but with some adjustments (cause why make it easy for myself?).

En dus ging ik op zoek naar patronen die ik leuk vond, maar dat was ook al niet zo gemakkelijk. Ik denk dat ik alle jas-patronen die bestaan minstens drie keer bekeken heb, voordat ik besloot voor Butterick 5685 te gaan, met de nodige aanpassingen (want waarom het mezelf gemakkelijk maken?).

Butterick 5685
Basically I liked the shape of the Butterick coat with the princess lines, but I didn't like the huge collar, instead I wanted a simple stand-up collar that I could fold down if I wanted to. Also I didn't like the fact that the sleeves were one piece instead of two and that the pockets were located in the side seam, instead of shifted a little to the front of the coat.

Ik vond de simpele, maar elegante pasvorm van de Butterick-jas mooi, met de princessenbelijning, maar de enorme kraag weer niets. In plaats daarvan wilde ik een simpele rechtopstaande kraag, die ik eventueel zou kunnen dubbelvouwen. Ook had ik liever mouwen uit twee delen, in plaats van uit één stuk en zakken die niet in de zijnaad zitten, maar een stukje naar voren.
After careful measuring of my old wool coat and comparing it to the finished measurements of the Butterick pattern I decided to sew a straight size 8 (I never trust the sizing tables at the back of the envelop, it would have made me pick a size 12). I went with the longest length, as I wanted to be able to wear my dresses underneath it. Then I started off by drafting a two-piece sleeve based with a very useful tutorial by Threads. The collar and the neckline were drafted using Lekala 4192 (which was my second favorite coat option). I also added a neck facing, because I wanted to include a hanging loop.

Na nauwkeurig opmeten van mijn oude wollen jas en dit te vergelijken met de uiteindelijke afmetingen van de jas volgens het patroon, besloot ik een maat 8 te naaien (ik ga nooit uit van de maattabellen op de achterkant van de envelop, die had me deze keer een maatje 12 laten maken). Ik koos de langste lengte, want ik wilde m'n jurkjes eronder kunnen dragen. Vervolgens heb ik van het ééndelige mouwpatroon een tweedelige gemaakt, volgens een hele handige tutorial van Threads. Voor het hertekenen van de hals- en neklijn en het tekenen van de kraag, gebruikte ik Lekala 4192 (dit was mijn op één na favoriete jaspatroon). Ook tekende ik een nekbeleg, want ik wilde een ophanglusje toevoegen.


I made a muslin and took care to really try the fit out, by sitting in it, pretending to cycle in it, holding my arms in front of me, pretending to hold the steering wheel, holding a cell phone to my ear for several minutes etc. The fit seemed to be quite good, but I decided on the following changes: a 3 cm swayback correction, reducing the hight of the shoulder seams (which effectively raised the armpit seams of the sleeves, for better movement) by 1.5 cm, adjusting the sleeve head accordingly and take some more ease out of the sleeve head as it seemed to be a bit too generous. I also lengthened the sleeves by 3 cm. Of course the observant reader has already noticed that my finished coat looks like quite a bit more has been changed than that, i.e. doesn't look at all like the Butterick pattern, but we'll come to that...

Ik maakte netjes een proefmodel en nam de tijd om de pasvorm goed uit te proberen. Ik ging erin zitten, deed alsof ik ermee ging fietsen en autorijden, telefoneerde er een tijdje mee, etc. De pasvorm was best goed, maar ik besloot de volgende aanpassingen te maken: 3 cm holle rug correctie, 1.5 cm van de bovenkant van de schoudernaden af (wat effectief de okselnaad wat verhoogd, zodat ik m'n armen beter bewegen kon), zo'n 2 cm van de bovenkant van de mouw af, zodat-ie beter in het armsgat zou passen en de mouwen werden met 3 cm verlengd. De oplettende lezer ziet meteen dat er aan mijn uiteindelijke jas nog heel wat meer aangepast werd, oftewel, hij lijkt helemaal niet meer op het Butterick-patroon, maar daar komen we nog op...


In the meanwhile it was also not so easy to find the right fabric. I wanted a nice, thick, but not too coarse, solid wool, or a wool velvet. But everything I could find in the stores here was just some really raw walked wool, very loosely woven, or bouclé. In the end I took the risk of ordering online at aktivstoffe.de. I was quite nervous ordering so much fabric without seeing or touching it first, but was completely relieved upon opening the package, it was exactly what I wanted. Only the color turned out to be more bright that I envisioned it, but that might actually be even better. The linen I bought at the Karstadt in my little town. I couldn't find a blue tone that matched, so I decided to go for bold contrast instead, and, I mean, come on, of course my coat needed some hot pink! The big buttons I found in the local Alfatex and did match the blue exactly.

In tussentijd was het ook helemaal niet zo gemakkelijk om de juiste stof te vinden. Ik wilde een mooie, dikke, maar niet te ruwe, vast wol, of een wolvelour. Maar alles wat ik hier in de winkels kon vinden was hele ruw walkloden, heel los geweven, of bouclé. Uiteindelijk heb ik de gok gewaagd en de stof online besteld bij aktivstoffe.de. Ik vond het wel eng om zoveel stof te bestellen, zonder het van te voren gezien of gevoeld te hebben, maar toen ik het pakketje openmaakte was het gelukkig precies wat ik gezocht had. Alleen de kleur bleek iets feller te zijn dat ik me voorgesteld had, maar misschien ook nog wel net zo mooi. De voeringstof kocht ik bij de lokale Karstadt. Ik kon geen passende blauwkleur vinden, dus besloot ik voor brutaal contrast te gaan, en, ik bedoel, natuurlijk moet er wat knalroze zijn aan mijn jas! De grote knopen vond ik in de lokale Alfatex en pasten precies bij de blauwe stof. 


As for interfacing, as much as I wanted to make a proper tailored coat, with hair canvas and everything, there simply wasn't enough time (remember I wanted it to be finished before Christmas and I only started about three weeks before that...), so fusible interfacing it was. I fused the whole front and back of the bodice with vlieseline H630, for extra isolation, the front of the skirt with some cheap vlieseline H200 look-a-like and the collar and the hemline of the sleeves and coat itself with woven vlieseline G700.

Wat betreft tussenvoering had ik het graag op een professionele manier aangepakt, met haarcanvas enzo, maar er was gewoon niet genoeg tijd (zoals gezegd wilde ik de jas af hebben voor de kerst en ik was pas drie weken ervoor begonnen...), dus ging ik maar voor opstrijkbare tussenvoering. Ik heb de hele voor- en achterkant van de bovenkant met vlieseline H630 gevoerd, voor extra warmte, de voorkant van de onderkant met een goedkope vlieseline H200 look-a-like en de kraag en zoom van de mouwen en de onderkant met geweven vlieseline G700.

After using the G700 btw, I swore off ever to use non-woven fusibles again, as it was so nice to use. For instance, it doesn't wrinkle when folding it, as a non-woven tends to do, I guess because, being a woven, it just eases along. It is only slightly more expansive than H200, so no reason not to use it in every project from now on!

Overigens, nadat ik die G700 voor het eerst gebruikt heb, heb ik mezelf laten beloven nooit meer niet-geweven strijkbare voering te gebruiken, want het was echt zo fijn spul om mee te werken. Bijvoorbeeld kreukt het niet zo als je het vouwt, maar blijft het mooi soepel, waarschijnlijk omdat het gewoon een beetje meestretcht of comprimeert zoals een geweven stof dat ook doet. Het is maar ietsje duurder dan H200, dus echt geen reden om het vanaf nu niet overal voor te gebruiken! 


I was afraid cutting the wool would take forever, but with a sharp rotary cutter blade it actually was no problem at all, even with a double layer. Sewing the wool went like a dream, easing it in the princess seam curves almost went automatically. So far, so good, but as I continued trying on the outer coat after each step, I couldn't help but notice that the coat seemed to resemble a bath robe more and more... Something about the huge amount of dark fabric (due to the big overlap as it is a double-breasted coat) and the really high, almost empire waist-line on my small frame or something. I wasn't feeling it. And at the same time I found a RTW coat on the internet, with which I instantly fell in love, the lady day coat from J.Crew. But of course I didn't want to buy it, because a) expensive and b) I was already committed to sewing my own coat.

Ik was bang dat het knippen van de wol eindeloos zou duren, maar met een scherp rolmesje bleek het eigenlijk helemaal geen probleem te zijn, zelfs niet met een dubbele laag. Het naaien van de wol ging fantastisch, de stof volgde heel soepel alle curves. Alles ging dus van een leien dakje, maar steeds als ik de jas ging aanpassen na elke stap, bekroop me meer en meer het gevoel dat ik een soort badjas voor mezelf aan het creeëren was... Waarschijnlijk een combinatie van de grote hoeveelheid stof (veroorzaakt door de grote overlap vanwege de dubbele rij knopen) en de vrij hoge, bijna empire taille ofzo. Het gaf me niet het wauw-gevoel. En tegelijkertijd vond ik een jas op internet, waar ik meteen verliefd op werd, de lady day coat van J.Crew. Maar die wilde ik natuurlijk niet kopen, want a) duur en b) ik was al te toegewijd aan het naaien van m'n eigen jas.

Lady day coat by J.Crew

Soooo, obviously I quickly made a change of plans. I realized it shouldn't be too hard to adapt the Butterick 5685 to look like the lady day coat, and I would still be able to do it, even at that stage. All I had to do was chop off some cm's lengthwise of the front panels, put a single row of buttons down the centre front, and add a waistband (just one long strip of fabric). That way, the amount of fabric around me would be reduced, and also the waist lowered by the waistband, which would hopefully turn out to be a more flattering look on me. Another huge advantage of the waistband was that I would no longer have to go out of my way to match all of the seams at the waist!

Dussss... gooide ik m'n plannen snel om. Ik realizeerde me dat het niet zo moeilijk moest zijn om de Butterick 5685 om te bouwen naar de lady day jas. Ik hoefde alleen maar een paar cm's in de lengte van de overlap af te halen, een enkele rij knopen te plaatsen in plaats van een dubbele en een tailleband toevoegen (gewoon een lange strook stof). Op deze manier zou ik minder stof om me heen hebben, en de tailleband de taille verlagen, wat hopelijk meer flatterend zou zijn. Een ander groot voordeel aan de tailleband was dat ik geen moeite meer hoefde te doen de naden precies op elkaar te krijgen bij de taille!


I also really liked the pockets of the lady day coat, stitched into the princess seams with a subtle topstitching. I had originally planned to add welt pockets somewhere in the side panels, but this seemed to be easier and more foolproof. Of course it still took me a whole day and quite some unpicking of seams to get them in right. I couldn't find a proper online tutorial for them, the closest I could find was this one, but it explains the steps of a vogue sewing pattern, which I didn't have, so I missed some crucial information. If anyone is interested, I might be able to make one myself now actually ;).

Ik vond de jaszakken van de lady day jas ook erg leuk, zo in de princessennaad gestikt, met een subtiele topstitching. Ik wilde oorspronkelijk paspelzakken ergens in de zijpanelen naaien, maar dit leek me een makkelijkere oplossing. Natuurlijk kostte het me alsnog een hele dag en heel wat getorn om het goed te krijgen. Ik kon geen goede handleiding online vinden, het dichtsbij kwam deze, maar dat legt alleen de stappen uit van een vogue naaipatroon, wat ik niet heb, dus ik miste wat cruciale informatie. Als iemand geïnteresseerd is, kan ik inmiddels zelf wel een tutorial schrijven, denk ik ;). 


After all this, the rest of the coat's construction went quite well. For my own future reference and in case anyone else is interested, let me give the links of some other techniques or tutorials I used (I believe I never once looked at the original instructions given by Butterick, haha!). For the most part I followed the tutorial by Pauline Alice of her Quart coat found here. For setting in the sleeves I used this brilliant video of Gertie, which instructs you to use a strip of bias fabric (I used some other wool fabric, slightly more fluffy than that of the coat) for easing in the sleeve head, and which doubles as a sleeve head as well. Worked like a charm!

Na al deze veranderde plannen, ging de rest van de constructie van de jas best goed. Voor mijn eigen administratie en voor het geval iemand anders geïnteresseerd is, geef ik nog een paar linkjes van andere tutorials die ik heb gebruikt (ik geloof dat ik nog geen één keer gekeken heb naar de originele handleiding van Butterick, haha!). Voor het grootste gedeelte volgde ik Pauline Alice's tutorial van de Quart coat. Voor het inzetten van de mouwen gebruikte ik deze briljante video van Gertie, die een strook schuin van draad geknipte stof gebruikt (in mijn geval een ander stukje wol, iets pluiziger dan de wol van de jas) om de mouwen makkelijk in de armsgaten te zetten. Het stukje stof ondersteunt dan ook de mouw mooi bij de schouders. Werkte erg goed!


Instead of understitching the facing, like Pauline does, I topstitched along the whole edge of the coat. To ensure that the facing seam would be invisible on the outside of the coat, I rolled it to the inside and basted it in place, as explained here (towards the end). I handstitched all the hems on the coat, except the outer fabric on the sleeves, where I just topstitched again. I was surprised by how fast the handstitching went, and it gave me a lot of control over the whole process. As the coat hem was slightly rounded, I used Gerties method of gathering stitches to ease the fullness in.

Ik heb de hele rand van de jas en alle princessennaden zichtbaar doorgestikt. Om ervoor te zorgen dat het beleg niet aan de randen naar buiten komt piepen, heb ik het naar binnen gerold en met de hand met grote steken tijdelijk vastgezet, zoals hier wordt uitgelegd (aan het einde). Ik heb alle zomen met de hand genaaid, behalve de buitenstof van de mouwen, waar ik weer gewoon doorgestikt heb. Ik was verbaasd hoe snel het met de hand naaien eigenlijk ging, en het gaf me veel meer controle over het hele process dan wanneer ik het met de machine had gedaan. Omdat de zoom aan de onderkant van de jas een beetje rond loopt, heb ik Gertie's methode gebruikt om het teveel aan stof mooi glad te krijgen bij de zoom.

Topstitching at the hem of the sleeve and handstitching to attach the linen.

All of this was pretty smooth sailing, but nevertheless time consuming and thus I ended up having to sew the buttonholes and buttons on at 11 pm, while I had to take the train the next morning to leave for my family-in-law for Christmas. Thanks to the automatic buttonhole function on my machine, I never had to fear buttonholes so far, but in this case my dear sewing machine forsook me! The fabric was just too thick near the edge of the coat, and although I managed to put in four reasonable buttonholes by basically pushing and pulling the fabric along, the fifth one, on the waistband, were the fabric was at its bulkiest, was just a plain disaster. The machine just could not make sense of it, and after three tries (and three times ripping out the stitching, no fun!) I had to think of something else.

Dit alles ging best soepel, maar kostte desalniettemin behoorlijk veel tijd en dus moest ik de knopen en knoopsgaten er nog aannaaien om 23 uur 's avonds, terwijl ik de volgende ochtend met de trein naar m'n schoonfamilie zou vertrekken. Nou heeft mijn naaimachine een geweldige automatische knoopsgat-optie, waardoor ik nog nooit bang hoefde te zijn voor knoopsgaten, maar in dit geval liet-ie me in de steek! De stof was simpelweg veel te dik bij de rand van de jas, en hoewel ik nog vier redelijke knoopsgaten wist te verkrijgen door de stof er min of meer doorheen te duwen en trekken, de vijfde, op de tailleband (waar de stof het allerdikst is), was een drama. M'n arme naaimachientje raakte helemaal van slag en na drie pogingen (en drie keer een half knoopsgat lostornen, niet leuk!) moest ik een ander plan maken. 


Giving up was not an option, not even at 1 in the morning. After some desperate googling (what relieve to always find someone else who went through the same!) I decided to just stitch my own buttonhole, by machine stitching the four sides of it separately (I guess that is how people without a computerized sewing machine sew their buttonholes all the time) and luckily this worked on the first try. It doesn't look very pretty up close, but that I could accept at 2 in the morning ;). After that, handstitching the buttons on was a piece of cake and at 3 in the morning I could also accept that I stitched one of the buttons right through the pocket :).

Opgeven was geen optie, zelfs niet om 1 uur in de ochtend. Na wat wanhopig gezoek op internet (wat een opluchting dat je altijd iemand anders kan vinden die hetzelfde probleem heeft gehad!) besloot ik gewoon m'n eigen knoopsgat te naaien, door de vier zijdes los van elkaar te naaien (ik neem aan dat dat is hoe mensen zonder computer-gestuurde naaimachine hun knoopsgaten altijd naaien?) en gelukkig werkte dit bij de eerste poging. Het ziet er niet mooi uit van dichtbij, maar dat kon ik dan wel accepteren om 2 uur in de ochtend ;). Daarna was het met de hand aanzetten van de knopen een eitje en om 3 uur in de ochtend kon ik ook nog wel accepteren dat ik één van de knopen dwars door de jaszak heb vastgenaaid :). 

Flashing the inside of the coat ;)

My husband suggests wearing the coat this way if I ever want to join the circus...


I've been wearing the coat for a few weeks now and overall I'm very pleased with it and proud as a peacock of course ;). Although it took me so much time to sew, it is definitely worth it, as it is something that I wear almost daily (in winter that is). I've also gotten compliments from my family members on it, and it wasn't followed immediately by the question: "did you sew it yourself?", which, considering that my family knows that I sew, implies that they thought it was a store-bought coat. To me that is a compliment, as I intended to at least achieve store-bought quality. Next time I'll go for haute couture quality of course and then I'll be disappointed if nobody sees that I sewed it myself, haha.

Ik heb de jas nu een paar weken gedragen en ik ben behoorlijk blij ermee en vooral erg trots op mezelf natuurlijk :). Hoewel het me erg veel tijd gekost heeft, is het wel de investering waard, want het is iets wat ik bijna dagelijks zal dragen (in de winter dan). Ik heb al complimentjes gekregen van mijn familie en die werden niet onmiddelijk gevolgd door de vraag: "heb je dat zelf genaaid?", wat, gezien het feit dat m'n familie weet dat ik naai, impliceert dat het er uitziet als een gekochte jas. Voor mij is dat een compliment, want dat was ongeveer de kwaliteit die ik nastreefde. De volgende keer ga ik natuurlijk voor haute couture kwaliteit en zal dan beledigd zijn als niemand ziet dat ik dat zelf heb gemaakt, haha. 

Little flash of pink inside the pockets.

Things that I would change the next time: the pockets are in the same pink fabric as the lining and despite using a facing on one side, it is still very visible most of the time, as the pockets gape quite a bit when I wear the coat, as you can see in the photo above. I was considering to sew small buttons on them, to close them up, but my mother-in-law (still under the impression it was a store-bought coat) thought it was actually a cute and peppy detail.

Dingen die ik de volgende keer zou veranderen: de zakken zijn van dezelfde roze stof genaaid als de voering, en ondanks dat ze een beleg hebben, piept het roze er nogal uit, omdat de zakken de neiging hebben om open te staan, zoals je kan zien in de foto hierboven. Ik overweeg om ze met een klein knoopje te sluiten, maar m'n schoonmoder (die toen nog dacht dat ik de jas gekocht had) vond het juist een leuk en fris detail.


Another thing: despite the extra pleat in the lining bodice back for movement ease (see photo above), I still feel that for certain moves there is too much strain on the lining (for instance, when putting on my shoes with the coat on). I don't know if the pleat is just not big enough, or that maybe it should continue beyond the waistband. Maybe next time I will completely remove the waist seam for the linen and then have a pleat along the full length of the coat. And lastly, I would try to tackle those bound buttonholes :).

Verder: ondanks de extra plooi die de voering heeft op de rug voor vrijheid van beweging (zie de foto hierboven) merk ik dat de voering wat trekt bij bepaalde bewegingen (als ik mijn schoenen aantrek bijvoorbeeld). Ik weet niet of de plooi gewoon niet diep genoeg is, of dat-ie eigenlijk nog voorbij de tailleband zou moeten gaan. Misschien zou ik de volgende keer in de voering de naad in de taille helemaal weglaten en dan de plooi doorlaten lopen over de gehele lengte van de jas. En als laatste zou ik de volgende keer eens paspelknoopsgaten proberen :). 


Big thanks to my dear husband for taking the pictures and for putting up with me spending so much time in the sewing room and making a big mess of our apartment :). And I promise that my next post will be a shorter one ;).

Een groot dankjewel aan mijn lieve man, voor het maken van de foto's en voor het niet klagen over de rommel die ik gemaakt heb en de grote hoeveelheid tijd die ik doorbracht in de naaikamer :). En ik beloof dat m'n volgende bericht een stuk korter zal worden ;).

Monday, 4 January 2016

Looking back on 2015 or first steps towards a self-sewn wardrobe

2015 has already ended! My, how time flies when you're having fun! I hope all of you enjoyed the festive days and I wish you all a very happy new year! I've spent some very happy times with both my family in law and my own family. We live quite far away from either, so we did some extensive traveling, but that just makes it even more special to see everyone.

2015 is alweer afgelopen! Wow, wat vliegt de tijd als je het naar je zin hebt! Ik hoop dat jullie allemaal fijne feestdagen hebben gehad en ik wens jullie allen een heel gelukkig nieuwjaar! Ik heb fijne dagen doorgebracht met zowel mijn schoonfamilie als mijn eigen familie. We wonen behoorlijk veraf van beiden, dus we hebben heel wat afgereisd de afgelopen dagen, maar dat maakt het alleen maar specialer om iedereen weer te zien.

Ever since I started reading sewing blogs I really enjoyed the looking-back-and-reflecting-on-the-past-year posts, as I find it so interesting and instructive to learn about the life of a garment after its first appearance on a blog. Which garments in the end really got worn and which ended up only hanging in the closet and why? So I decided to write one myself and to take stock of my sewing year 2015. It's definitely not an all-success story, but I learned some important lessons, which I'll share with you in the end.

Sinds ik naaiblogs ben gaan lezen, vind ik de terugblik-op-vorig-jaar-blogposts altijd erg leuk om te lezen. Het is zo interessant en leerzaam te lezen hoe het verder gaat met zo'n kledingstuk nadat het voor het eerst werd voorgesteld op een blog. Welke kledingstukken werden er uiteindelijk echt veel gedragen en welke bleken alleen maar in de kast te hangen en waarom? Dus besloot ik zelf ook zo'n post te schrijven en de balans op te maken van mijn naai-jaar 2015. Het is zeker geen onverdeeld succesverhaal, maar ik heb wat belangrijke lessen geleerd, die ik aan het einde van de post met jullie zal delen.

This year I sewed up 3 blouses, 5 dresses (one unblogged), 2 skirts (one unblogged), 1 sweater, 1 t-shirt (unblogged), and I knitted my first cardigan. Moreover, just before Christmas I finished a really big project, what might turn out to be my absolute favourite make ever, but I will blog all about that in a following post. Did I get you really curious now? There's a preview at the end of this post ;).

Dit jaar naaide ik 3 blouses, 5 jurken (1 niet-geblogd), 2 rokjes (1 niet-geblogd), 1 trui, 1 t-shirt (niet-geblogd) en ik breide m'n eerste vestje. Daarnaast heb ik, net voor de kerst, een echt groot project afgerond, wat kans maakt m'n favoriete maaksel tot nu toe te worden, maar daar zal ik in een volgend bericht alles over vertellen. Heb ik je nu heel nieuwsgierig gemaakt? Ik geef een kleine hint aan het eind van dit bericht ;).

So let's get started with the blouses:

Laten we beginnen met de blouses:

From left to right: my second jj blouse, a mimi inspired blouse, a silk Lottie blouse

Unfortunately all of these blouses didn't get much wear. The flowery jj blouse where I interchanged the mandarin collar for a scoop neckline was a case of bad fabric choice as the colours make me look even more pale than I already am and the viscose is wrinkly. Also the button band for some reason pulls a little to the right, which annoys me, the neckline gapes and I don't really like the puffy sleeves, which make me look boxy. The pink blouse in the middle, made from the book Dressmaking by Alison Smith, I really like the idea of, and am proud of my self-drafted collar, but the fabric is a cheap quilting cotton and wrinkles like crazy. The Lottie blouse on the right to be honest never got finished... I just don't think this shape is very flattering on me.

Helaas werden al deze blouses niet veel gedragen. De gebloemde jj-blouse, waar ik het kraagje verving door een lage, ronde hals, was eigenlijk een verkeerde stofkeus, want de kleuren maken me nog bleker dan ik al ben en de viscose kreukt erg. Ook trekt het knopenpad een beetje naar rechts, wat me erg stoort, de hals valt te ver open en ik vind de pofmouwtjes niet mooi, ik krijg er hele brede schouders van. De roze blouse in het midden, die ik gemaakt heb uit het boek Dressmaking van Alison Smith, vind ik in principe erg leuk en ik ben trots op de zelf-getekende kraag, maar de stof is een goedkoop katoentje en kreukelt enorm. De Lottie blouse aan de rechterkant is, om eerlijk te zijn, nooit afgemaakt... Ik vind de vorm van deze blouse gewoon niet zo flatterend bij mij.

On to the dresses:

En dan nu de jurkjes:

From left to right: simplicity 2444, Marigold, flowery lady skater, polka-dot lady skater, unblogged A-line lady skater

Let's start with the simplicity dress. Again not such a success story... Ugh. It took me forever to make and I only wore it that one time when the photo's were made. Again a case of cheap, wrinkly quilting cotton. Also I really had no idea what I was doing when adjusting the fit. It even ended up being a little too tight, as I overfitted so much, so I'll probably end up cutting the skirt off and using the fabric for muslins or bags or something... The next one, the Marigold is also made of quilting cotton, but somehow in this case it worked. It's a cute summer dress that got worn quite a bit. It also wrinkles, just not as much. The only problem with this dress is that the armholes are a bit too tight on the front and it gives me red marks across the front of my shoulders :S. Then on to my three lady skaters, which I love and wore a lot! So comfy and easy to make. The first one I wore so much that the fabric is already deteriorating, unfortunately (but it was also really cheap fabric, so that was to be expected). The second one is by far my favourite, I spent a bit more on the fabric, and it really keeps its shape. The third one I made with an A-line skirt and a more scooped neckline. In principle I like this one as well, also good quality fabric, but the skirt turned out to be slightly too tight around my hips, and I need to keep my stomach in if I wear this dress ;).

Als eerste de simplicity jurk. Alweer niet echt een succes-verhaal... Deze jurk heeft me veel tijd gekost en ik heb hem alleen de dag van de foto's gedragen. Alweer het probleem van goedkope kreukelkatoen. Daarbij had ik ook geen idee wat ik aan het doen was bij het aanpassen van de pasvorm en nu is-ie zelfs een beetje te klein. Ik zal waarschijnlijk ooit de rok eraf knippen en die stof gebruiken voor het maken van proefversies voor andere kledingstukken of een tas of zoiets.... De volgende jurk, de Marigold is ook gemaakt van gewone katoen, maar op de één of andere manier werkte het daar wel goed. Het is een prima zomerjurkje dat ik best veel gedragen heb. Het kreukt ook wel, maar niet zoveel of opvallend. Het enige probleem met deze jurk is dat de armsgaten een beetje te strak zijn aan de voorkant, wat me rode striemen geeft over de voorkant van m'n schouders :S. De laatste 3 jurkjes zijn m'n lady skaters. Dit zijn m'n favoriete jurkjes, die ik echt veel gedragen heb. Zo comfortabel en ook makkelijk om te maken! De eerste heb ik zoveel gedragen dat de stof niet meer mooi is helaas (maar het was ook hele goedkope stof, dus dat was te verwachten). De tweede is m'n favoriet, ik heb daar wat meer uitgegeven aan de stof en hij behoudt z'n vorm dan ook goed. Bij de derde heb ik de rok versmald naar een A-lijn rok en de hals een beetje lager en ronder gemaakt. In principe vind ik deze jurk ook geslaagd, en de stof is ook van goede kwaliteit, maar de rok bleek toch een beetje te strak om m'n heupen en ik moet m'n buik inhouden als ik de jurk draag ;). 

Then the skirts, both of which are simplicity 2451. I only have pictures of the first.

Daarna de rokken, allebei gemaakt met simplicity 2451. Ik heb alleen foto's van de eerste.

simplicity 2451

I have worn this skirt a lot. It seems to be a good shape for me, not too much fabric around the hips, but lots around my knees, so that I can still cycle in it. For this one I used a pretty thick jeans, which wasn't ideal, and I have to redo the hem again, as, after some washings, some of the raw fabric peeped out as I trimmed too close to the edge. I made the second one in a light weight jeans, also in a lighter color, for the summer. I have another light weight jeans in a darker washing for a third version, similar to the first, but hopefully a bit more flowy.

Deze rok heb ik behoorlijk vaak gedragen. De pasvorm is perfect voor mij geschikt: niet teveel stof rond de heupen, maar wijd genoeg bij de zoom, zodat ik er makkelijk mee kan fietsen. Voor deze gebruikte ik vrij dikke jeans, wat niet zo ideaal was voor deze rok, en ik moet de zoom opnieuw doen, want na een aantal keer wassen kwam er een rafelrandje uitpiepen, omdat ik de naadwaarde te dicht aan de zoom heb afgeknipt. Ik heb een tweede, zomerse, versie gemaakt in een lichtere jeans, zowel in kleur als stofdikte. Ik heb nog een dunne jeans in een donkere kleur klaarliggen voor een derde versie, die hopelijk wat vloeiender valt dan versie 1. 

Finally, my sweaters:

Als laatste mijn truien:

Miette and a modified tonic sweater

Obviously I am very proud of my first hand-knitted cardigan :). Still, I didn't wear it that often so far. Partly because I am afraid it will start to pill, because I used cheap yarn, and partly because I found that the three-quarter sleeves are not very practical for the chilly German winter weather. Maybe I should actually take the trouble of knitting them to full length (I still have left over yarn). My next knitted cardigan, which is well on its way, will definitely have long sleeves ;). The tonic sweater with cowl turned out to be a very useful basic, of which I should make many more.

Natuurlijk ben ik erg trots op m'n eerste handgebreide vest :). Toch heb ik hem nog niet vaak aangehad. Deels omdat ik bang ben dat-ie gaat pluizen, want ik heb goedkope acryl gebruikt, en deels omdat ik erachter kwam dat driekwart mouwen toch niet zo handig zijn tijdens een koele Duitse winter. Misschien zou ik even de moeite moeten nemen om de mouwen langer te breien (ik heb nog garen over). In ieder geval gaat m'n volgende gebreide vestje, dat al een heel eind op weg is, wel lange mouwen hebben ;). Mijn tonic trui met col bleek een hele nuttige basistrui te zijn, waarvan ik er nog veel meer nodig heb. 

If you're still reading, you've earned my respect! Now on to my summary or conclusion ;).

I think I learned a lot of sewing skills in 2015. But I think the most important lesson I should really keep in my head is to stop buying cheap fabric, or yarn for that matter! It really is a wast to spent so much time on a garment, and then never wear it due to wrinkling or pilling. Noteworthy is also that my most successful self-sewn garments are all made of stretchy fabric.

Als je nog steeds aan het lezen bent heb je m'n respect verdient! Nu volgt nog m'n samenvatting en conclusie ;). 

Ik denk dat ik naaitechnisch best veel geleerd heb in 2015. Maar ik denk dat de belangrijkste les die ik echt in m'n achterhoofd moet houden is, dat ik geen goedkope stof of garen meer moet kopen. Het is zo zonde om zoveel tijd in een kledingstuk te steken en het vervolgens nooit meer te dragen vanwege kreukels of pluizen. Ook interessant om op te merken is dat mijn meest succesvolle zelfgemaakte kledingstukken van stretchstof gemaakt zijn.

For 2016 I therefore have the following goals: sewing and knitting with higher quality fabrics and yarns! No more wrinkly quilting cotton garment disasters (I should use up my cotton for giftsewing, bags or muslins). Also I need to think more about what clothes I really need and wear. Maybe I need to sew fewer dresses, but more sweaters, skirts and blouses. And I might even start thinking about sewing my own jeans...

Voor 2016 heb ik daarom de volgende doelen: naaien en breien met goede kwaliteit stoffen en garen! Geen kreukelige katoenen kleding-rampen (ik kan m'n voorraad katoen opmaken aan genaaide cadeautjes, tassen of proefversies van kleding). Ik zou ook beter moeten bedenken wat voor kleren ik echt nodig heb en veel draag. Misschien zou ik minder jurkjes moeten naaien en meer truien, rokken en blouses. En ik zou er eens over na kunnen denken om m'n eigen jeansbroeken te naaien...

What sewing lessons did you learn from 2015? And what are your new goals for 2016? I'd like to hear all about it!

As promised, I'll end with a little sneak preview of my last really big project of 2015, where I already started to take my own advice written above. I'll tell all about it in my next post, so stay tuned!

Wat voor naailessen heb jij geleerd in 2015? En wat zijn je nieuwe doelen voor 2016? Ik ben heel benieuwd! 

Zoals beloofd eindig ik dit bericht met een kleine preview van m'n laatste, grote project van 2015, waar ik al wat van m'n eigen advies hierboven in de praktijk heb gebracht. In m'n volgende bericht hoor je er alles over, dus hou m'n blogje in de gaten!


Sunday, 27 December 2015

A tonic sweater with cowl


Well hello there, it's me! Almost two months since my last post! What can I say... It's been very busy with non-sewing related stuff here, because we bought a new apartment! We're going to move to Munich soon! We're both really excited about it. We always knew that Göttingen is not where we wanted to stay. As lovely a little city as it is, it is simply a little boring here, and far away from both my husbands' family as well as mine. Now at least one of us will be living close to his roots, and we'll also be near a big airport, for easy transportation back to my little home country.

Hee, hallo daar, ik ben het! Bijna twee maanden sinds m'n laatste bericht. Wat kan ik zeggen... het is erg druk met niet-naaigerelateerde dingen geweest hier, want we hebben een appartementje gekocht! We gaan binnenkort naar München verhuizen! We zijn er allebei erg enthousiast over. We wisten vanaf het begin dat Göttingen niet is waar we wilden blijven. Hoe schattig het kleine stadje ook is, het is er een klein beetje saai, en bovendien ver weg van allebei onze families. Nu gaat in ieder geval één van ons dichtbij zijn 'roots' wonen, en we zijn bovendien dichtbij een vliegveld, voor snel vervoer terug naar mijn thuislandje.


The apartment will probably cost us a lot of time in the future as well, as we want to renovate it quite a bit, but once it is finished, I'll have my very own sewing room! (Which will also function as a guest room, so I will have to clean up when we have guests, which might actually be a good thing ;)). I'm looking very much forward to that! I don't suppose it will become as fancy as the sewing rooms I sometimes see on other blogs, but a girl can dream, right?

Het appartement zal ons waarschijnlijk ook nog wel wat tijd gaan kosten in de toekomst, want we willen het één en ander gaan opknappen. Maar als het af is, heb ik m'n eigen naaikamer! (Wat ook de gastenkamer zal worden, dus ik zal moeten opruimen als we logees hebben, wat waarschijnlijk alleen maar goed is ;)). Ik verwacht niet dat het zo'n bijzondere naaikamer gaat worden als die ik wel eens op andere blogs zie, maar men kan altijd dromen, niet?


I have actually still been sewing quite a lot lately, but there simply was no time to take proper pictures of my makes, and so this sweater had to wait until the Christmas holiday to get its own little photo shoot (in the beautiful garden of my parents in law!). I took it straight out of the suitcase, without ironing, so that explains the wrinkling that's going on ;).

Ik heb, ondanks de drukte, nog steeds best wat genaaid de afgelopen tijd, maar er was geen tijd om fatsoenlijke foto's te nemen van m'n maaksels, en dus moest deze trui wachten tot de kerstvakantie voor z'n eigen fotoshoot (in de prachtige tuin van m'n schoonouders!). Hij kwam, zonder te strijken, direct uit de koffer, dus dat verklaart de kreukels ;).


In fact this sweater is one that always gets worn straight from the laundry rack, as it is so comfortable. I think it might already be my most worn make. The fabric is a sweat I bought at the Dutch-German fabric market in Göttingen. The pattern is the free longed sleeve tonic shirt from SBCC, with the cowl neckline taken from GreenStyle creations, which was originally intended for the Laurel dress. I'm such a sucker for free patterns, but I promise to buy a GreenStyle pattern at some point; there is one on my wish list already ;).

Over niet-strijken gesproken, deze trui wordt eigenlijk altijd meteen vanaf het wasrek gegrist en aangetrokken. Ik denk dat het inmiddels al m'n meest gedragen naaisel is. De stof is een sweatstof die ik op de Hollands-Duitse stofmarkt in Göttingen heb gekocht. Het patroon is het gratis tonic-shirt met lange mouwen van SBCC, gecombineerd met een col die ik bij GreenStyle creations vond, en die eigenlijk bedoeld is voor de Laurel jurk. Ik kan nooit een gratis patroon weerstaan, maar ik beloof dat ik ooit een GreenStyle patroon ga kopen, ik heb er al één op m'n wenslijstje staan ;).


I have made the short sleeved version of the tonic before, but this version has a slightly different fit. Most notably, the waist is much lower (despite still being advertised as a petite pattern), so I raised it quite a bit. I sewed up a straight size S, one size bigger than I would normally take, to take into account the thicker and less stretchy sweat fabric. The sleeves turned out to be a little on the short side for me (I have this problem more often, it seems I have unproportionally long arms...), so I finished them with a band, which turned out really easy, neat and comfortable. The hem is just turned and topstitched with a twin needle.

Ik heb het tonic shirt met korte mouwen al eerder gemaakt, maar deze versie heeft toch weer een net andere pasvorm. Met name de taille zit een stuk lager (hoewel-ie nog steeds als 'petit' wordt geadverteerd), dus die verhoogde ik een heel stuk. Ik naaide een maatje S, één maat groter dan ik normaal zou nemen, omdat de stof wat dikker en minder rekbaar is. De mouwen bleken aan de korte kant te zijn (dit heb ik vaker, blijkbaar heb ik onevenredig lange armen...), dus heb ik ze met een boord afgewerkt, wat zowel makkelijk, netjes als comfortabel blijkt te zijn. De zoom heb ik simpelweg omgeslagen en met een tweelingnaald gestikt.


As for the construction of the cowl, I just followed the excellent tutorial for the renfrew top by Sewaholic (which is on my wish list as well). As the cowl was clearly designed to go on a different neckline, I had to adjust it a little. I simply measured the circumference of the tonic neckline (without seam allowance) and it turned out to be less than the smallest size cowl (also without seam allowance), so I took the excess away from the centre fold line. This worked out very well, and I like the fact that the cowl is not too high, which would become too bulky for this type of fabric. Also, rather then just being a rectangle, it has some shape to it, so that it nicely follows one's neckline, but the next time I would smooth out the back top of the cowl a little, as now the seams meet in a little point (if you look closely you can see this in the back view).

De col heb ik genaaid met behulp van de zeer duidelijke instructies voor de renfrew top van Sewaholic (die ook nog op m'n wenslijstje staat). Omdat de col duidelijk voor een andere halslijn bedoeld is, moest ik hem een beetje aanpassen. Ik heb gewoon de omtrek van de tonic halslijn gemeten (zonder naadwaarde) en dit bleek minder te zijn dat de kleinste maat col (ook zonder naadwaarde). Het verschil haalde ik weg bij de stofvouw aan de voorkant. Dit werkte best goed, en ik ben blij dat de col niet te hoog is, wat te dik zou worden met deze stof. Ook is de col niet gewoon een rechthoek, maar heeft wat vorm, zodat het de nek/halslijn mooi volgt. Alleen de naad aan de achterkant vormt een raar puntje aan de top van de col (je kunt dit net zien op de foto van de achterkant), wat ik de volgende keer wat zou afronden.


Weird photo alert!

All in all a very wearable sweater, especially during a relaxing winter holiday :). I hope you all have had a happy Christmas. I certainly have! I know it's not supposed to be about the presents, but about being together with friends and family, reflection and all that, but look at my sewing-related Christmas-loot :)! I can't wait to dig in!

Als je het mij vraagt, een heel draagbare trui, vooral tijdens een heerlijk relaxte wintervakantie :). Ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben gehad. Ik in ieder wel! Ik weet dat kerst niet over de cadeautjes hoort te gaan, maar over samenzijn met familie en vrienden, bezinning en al dat, maar kijk toch eens naar mijn naai-gerelateerde kerst-buit :)! Ik kan niet wachten ermee aan de slag te gaan!


Monday, 2 November 2015

Miette, or my first self-knitted garment


So I finished knitting the cardigan I told you about in my last post! It's the famous free Miette from Untangling Knots. Because it's cropped, it's perfect for wearing over dresses, which is exactly what I need now that it is getting colder. It has a lovely lace pattern around the edges, but most of it is just stockinette, so nothing too daunting for a knit-beginner like me.

Ik heb het vestje waar ik in m'n vorige post over schreef afgebreid! Het is de voor velen welbekende en gratis (!) Miette van Untangting Knots. Omdat het lekker kort is, is het perfect om over een jurk te dragen, wat precies is wat ik nodig heb, nu het wat kouder wordt. Het heeft een heerlijk kantwerkje langs de randen, maar het grootste gedeelte is gewoon in tricotsteek gebreid, zodat het niet te ingewikkeld is voor een beginner zoals ik.


Even so I had to knit or rip back every once and a while. And I basically looked up every new stitch or method on youtube. I also found Gail's knit-along posts very useful, so I recommend taking a look there if you want to knit your own Miette.

Desalnietemin moest ik hier en daar wat terugbreien en uithalen. En ik heb letterlijk elke nieuwe steek of methode opgezocht op youtube. Ook vond ik de mee-brei-posts van Gail erg nuttig, dus ik raad aan om daar even naar te kijken als je zelf ook een Miette wilt breien. 


Apparently I knit kind of tightly, so my gauge was off. I had 16 st x 22 rows = 9 x 9 cm. As I wanted to get a bust of 31'' I just knit the smallest size and that seems to have worked out fine. The only change I made was adding 2 rows to the button band, as my buttons are slightly bigger than 5/8”.

Blijkbaar brei ik vrij strak, want m'n proeflapje was te klein. Ik kwam uit op 16 st x 22 rijen = 9 x 9 cm. Omdat ik een borstomvang van 79 cm wilde bereiken, heb ik gewoon de kleinste maat gebreid en dat lijkt goed gewerkt te hebben. De enige verandering die ik aan het patroon heb gedaan is dat ik 2 rijen extra gebreid heb aan het knopenpad, want mijn knopen zijn net iets groter dan 16 mm. 


Even though I blocked it, it is still visible where the lifelines used to be, but I’m hoping that after the first proper wash, this will disappear.

Hoewel ik het vestje geblockt (geblokt?) heb, zie je nog steeds een beetje waar m'n reddingslijnen zaten. Ik hoop maar dat dat na de eerste echte wasbeurt nog verdwijnt...


I had my doubts about the bust darts, but it looks quite okay. Even so, next time I might move the decreases to the sides. 

Ik had m'n twijfels over de coupenaden bij de buste, maar het ziet er best oke uit. Toch denk ik dat ik de volgende keer de minderingen naar de zijkanten verplaats.


I love this little cardigan and now want to knit one in every color!

Ik ben heel tevreden met dit kleine vestje en zou er het liefst van alle kleuren eentje willen breien! 


Thanks mom, for taking the pictures!

Bedankt mama, voor het maken van de foto's!
P.s. Ik ga proberen vanaf nu weer een Nederlandse vertaling bij m'n berichtjes te schrijven.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...